Ekonomi

Nya procentsatser – blir det kvarskatt i år?

Har du haft intäkter under 2022 där det inte dragits preliminärskatt eller behöver du kanske ta fram ett preliminärt uppskov? Då är det dags att tänka till. Gör en skatteberäkning och se om skattekontot behöver fyllas på. Anna Sandén, affärsjurist på Nordea Private Banking, tipsar om viktiga datum, belopp och skattesatser.

Hand som håller upp ett procenttecken
Vinster från försäljning av fastigheter och direktägda värdepapper är exempel på intäkter där preliminärskatteavdrag inte görs, påpekar affärsjurist Anna Sandén. Bild: Shutterstock

Tiden går bara fortare och fortare ju äldre man blir, det hör man ofta. För en tioåring är ett år tio procent av livet men för en femtioåring bara två procent – logiskt eller hur? Oavsett tidsuppfattning är det dags att fundera på om du behöver fyllnadsinbetala skatt i februari eller maj för att undgå att betala kostnadsränta.

Vad är räntan på skattekontot?

Både kostnadsräntan och intäktsräntan på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget, vilket gör att räntesatserna kan ändras över tid. Kostnadsräntan har under många år legat kring 1,25% men i november höjdes den till 2,5% och från 1 februari 2023 uppgår den till 3,75%. Andra sidan av myntet är att du för första gången på flera år nu får ränta om du betalar in för mycket på skattekontot. Intäktsräntan på skattekontot har nämligen höjts från 0 till 1,6875%. Som tidigare är intäktsräntan skattefri medan kostnadsräntan inte är avdragsgill i deklarationen.

När bör kvarskatten betalas?

Om din beräkning visar att du kommer att få kvarskatt från inkomstår 2022 och vill undvika kostnadsränta är det två betalningsdatum som är viktiga — den 13 februari och den 3 maj 2023. Blir din kvarskatt under 30 000 kronor kan du vänta med att betala till i maj.

Görs ingen fyllnadsinbetalning belastas skattekontot med kostnadsränta om 3,75% redan från 14 februari på belopp över 30 000 kronor och från 4 maj för belopp upp till 30 000 kronor. Betalar du inte heller på den förfallodag som kommer att anges på din slutskattsedel utgår så kallad hög kostnadsränta, en betydligt högre ränta om 18,75%. Den vill man undvika!

Inbetalningen kan göras på bankgiro 5050-1055 där du ska ange ditt personliga referensnummer vid betalning. Detta fås fram via Skatteverkets hemsida – sök på OCR-beräkning och följ instruktionerna där. Du kan också betala med swish, logga då in på Mina sidor på skatteverket.se.  

Hur vet jag om jag får kvarskatt?

Om det blir kvarskatt eller inte beror så klart på vilka inkomster och utgifter du haft under året och hur mycket skatt som redan betalts in till skattekontot. På löner och pensioner innehåller utbetalaren i de allra flesta fall preliminärskatt som täcker skattekostnaden. Samma gäller för ränteinkomster samt utdelningar från börsbolag som du förvarar på vp-konto eller fri depå.

Om du däremot sålt direktägda värdepapper som ska deklareras på en K4-blankett, fastighet, bostadsrätt eller annan värdefull tillgång med vinst eller har en enskild näringsverksamhet med positivt resultat – då kan det bli aktuellt med fyllnadsinbetalning.

Vad gäller för onoterade bolag?

Om du sålt aktier med vinst eller erhållit en utdelning under året från ett onoterat bolag, till exempel ett fåmansföretag, då har det i de allra flesta fall inte innehållits någon skatt. Detta är alltså något du bör beakta i samband med fyllnadsinbetalning. Har det redan betalts in skatt ska detta framgå av kontrolluppgift från företaget.

Anna Sandén
Viktig skattekoll. Nu är det dags att se om skattekontot behöver fyllas på, tipsar Private Bankings affärsjurist Anna Sandén. Bildkollage: Jörgen Hindås och Shutterstock.

DATUM ATT NOTERA:

13 februari 2023 – Om obetald skatt överstiger 30 000 kronor på inkomster från 2022 behöver du ha fyllnadsbetalat senast denna dag för att undgå kostnadsränta, för närvarande 3,75%.

2 maj 2023 – Senast denna dag ska din inkomstdeklaration för inkomståret 2022 finnas hos Skatteverket.

3 maj 2023 – Obetald skatt upp till 30 000 kronor behöver vara inbetald senast den 3 maj för att undgå kostnadsränta.

Väljer du att inte fyllnadsinbetala enligt ovan löper kostnadsränta fram till den slutliga förfallodagen, därefter höjs räntan till 18,75%. Den slutliga förfallodagen anges på ditt slutskattebesked.

Särskilt om beskattning av fonder

Har du sålt fonder under året rapporterar banken vinsten till Skatteverket men det innehålls ingen preliminärskatt. Skatten på fondförsäljningar måste du alltså själv beakta i beräkningen inför en eventuell fyllnadsinbetalning.

En skatt som ibland glöms bort är schablonskatten på fonder som tas ut om du äger fonderna på depå eller vp-konto. Bestämmelsen innebär att beskattningen har flyttats från själva fonden till ägaren genom att det beräknas en schablonintäkt om 0,4% av värdet på fondandelarna vid årets ingång.

Schablonintäkten beskattas sedan som inkomst av kapital i deklarationen. Eftersom kapitalskatten är 30% blir den faktiska skatten för en privatperson 0,12% av fondandelarnas värde. Hade du ett fondinnehav värt 1 miljon kronor vid ingången av 2022 kommer du alltså i din deklaration att få en schablonintäkt i inkomstslaget kapital om 4 000 kronor där det inte gjorts skatteavdrag. Det spelar ingen roll om du sålt andelarna senare under året.

Äger du fonderna via investeringssparkonto eller kapitalförsäkring beräknas inte denna schablonintäkt.

Tillgångar i skatteskal

Har du dina investeringar inom ett investeringssparkonto beskattas ju inte de enskilda transaktionerna inom skalet, utan det beräknas även här en så kallad schablonintäkt. Det dras ingen preliminärskatt på schablonintäkten men den redovisas till Skatteverket och tas upp i deklarationen som en kapitalinkomst. Schablonintäkten ska du alltså ta med i beräkningen om du vill fyllnadsinbetala. Banken beräknar schablonintäkten utifrån ett sammanlagt värde av dina tillgångar, oavsett om du gjort vinst eller förlust.
Avseende 2022 uppgår schablonintäkten till lägsta möjliga nivå, 1,25% av tillgångarnas värde. Procentsatsen bestäms utifrån statslåneräntan i november året före. För innevarande år, det vill säga 2023 års deklaration som kommer att lämnas först 2024, kommer schablonintäkten att höjas till 2,94%. Vill du veta mer om vad detta, se artikeln Höjd schablonskatt nästa år av Rickard Krantz.

CHECKLISTA
– inkomster där det inte gjorts preliminär­skatteavdrag:

• Vinster från försäljning av direktägda värdepapper och fonder.

• Utdelningar eller vinster från fåmansföretag eller andra onoterade aktier.

• Schablonintäkt på direktägda fonder.

• Schablonintäkt på innehav på investeringssparkonto.

• Vinst vid fastighetsförsäljning eller annan kapitaltillgång.

• Uppskov från tidigare aktie- eller bostadsförsäljning, som måste läggas tillbaka till beskattning.

Om du äger en svensk kapitalförsäkring beskattas inte heller här de enskilda transaktionerna. Till skillnad från investeringssparkonto behöver innehavet inte tas upp i deklarationen – och behöver då heller inte beaktas inför fyllnadsinbetalning. Skatten dras i stället löpande inne i skalet. Skattesatserna är desamma för kapitalförsäkring och investeringssparkonto men beräkningen av underlaget skiljer sig något åt.

Tänk på att om du under året har flyttat in aktier från en depå till ett investeringssparkonto så är det en skattemässig avyttring som kan innebära en deklarationspliktig vinst och skatt, trots att du egentligen inte fått någon kontant ersättning. Den avyttringen ska du alltså deklarera och eventuellt göra fyllnadsinbetalning för.

Bostadsförsäljning och uppskov

Har du under 2022 sålt din bostad med vinst kan du efter ansökan få uppskov med beskattningen av vinsten, om du köpt eller har för avsikt att inom kort köpa ny bostad. Om detta är aktuellt för dig finns på Skatteverkets hemsida en e-tjänst där du kan se om du uppfyller villkoren för uppskov och hur stor del av vinsten som kan bli aktuell. Tänk på att det endast är ett uppskov — du kommer att beskattas enligt de kapitalvinstregler som gäller den dag du tar fram ditt uppskov.

Det kan också vara så att du har ett gammalt preliminärt uppskov som måste tas fram till beskattning, till exempel om du inte köpt en ny bostad inom stipulerad tid. Sålde du din bostad 2021 och till exempel inte har köpt någon ny före 2022 års utgång – då faller det preliminära uppskovet och vinsten ska tas upp i deklarationen som lämnas in 2023.

Skatteavdrag för ROT och RUT

ROT innebär att du får avdrag på din skatt för viss del av arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad av fastighet. RUT är ett avdrag för hushållsnära tjänster. Materialkostnader och resekostnader får aldrig räknas med i underlaget, varken för ROT eller RUT.

ROT och RUT räknas ihop. Taket för RUT är fortfarande 75 000 kr och för ROT högst 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan alltså en privatperson få max 75 000 kronor i rot- och rutavdrag för året.

Om du beviljats rot- eller rutavdrag är det bra att komma ihåg att detta bara är ett preliminärt avdrag fram till dess att Skatteverket godkänt din deklaration. En förutsättning är också att du har tillräcklig skatt att betala för att täcka upp avdraget. Avdraget får räknas av mot inkomstskatt på lön, kapital och näringsverksamhet samt fastighetsavgift och fastighetsskatt, däremot inte mot avkastningsskatt i en kapitalförsäkring.

Gör en skatteberäkning på skatteverket.se

Är du osäker på om du har ytterligare skatt att betala för inkomstår 2022 och vill ha hjälp med din beräkning finns det numera en tjänst på Skatteverkets hemsida. Sök på ”Räkna ut din skatt” på skatteverket.se så hittar du den.

Har du ytterligare frågor kring din deklaration är du välkommen att via din rådgivare kontakta någon av oss jurister inom Private Banking.

Text: Anna Sandén

Publicerat 04.01.2023