Ekonomi

Skogen får portföljen att växa

I Private Bankings rekommendationer lyfts nu skog upp som tillgångsslag. Här finns bra egenskaper som skapar balans i portföljen gentemot aktier och räntor. Men kan man investera i skog utan att vara skogsägare? Nordeas specialist Therese Liljeblad har svaret.

Therese Liljeblad
En välbalanserad portfölj ska inte bara ha aktier och andra värdepapper. Ett bra komplement är skog, menar Therese Liljeblad, produktspecialist på Nordea Investment Center.

Private Bankings strategiska portföljrekommendationer har nyligen ändrats. Det nya är att andelen skog ökar inom tillgångsslaget alternativa investeringar.  

– Skogsinvesteringar skiljer sig helt från aktier och räntor eftersom värdet inte är lika känsligt för marknadens upp- och nedgångar. Därigenom är de ett bra komplement i alla portföljer, säger produktspecialist Therese Liljeblad på Nordea Investment Center.  

Skogen ger också ett bra inflationsskydd, då virkespriserna följer inflationen. Dessutom är avkastningen stabil – skogen växer ju oavsett konjunktur. Samtidigt ska man komma ihåg att detta är en långsiktig investering, så det gäller att vara uthållig.

skog
Sveriges skogar är en stor tillgång för vårt land och har byggt mycket av vårt välstånd. Träd växer ju oavsett konjunkturläge och inflation. Foto: Shutterstock.

Vilka bör ha skog som investering?

– Alternativa investeringar bör alla ha, de gör portföljen mer effektiv genom att de inte svänger på samma sätt som börsen, fastslår Therese Liljeblad.

Förutom skog brukar man räkna private equity, private credit, fastigheter och infrastruktur till detta tillgångsslag. De har alla olika karaktärsdrag eller egenskaper.

– Skogen ger en mycket bra diversifiering, säger Therese Liljeblad. Det är en ny exponering för många och tillför något man kanske inte haft tidigare.

Hållbarhet är ytterligare ett skäl att satsa på skog och här finns många nyttoaspekter. Skogen har stor betydelse för miljön, klimatet och den biologiska mångfalden. Till exempel tar skogen tar upp mer växthusgaser än den släpper ut och bidrar också med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. Ett hållbart skogsbruk ger en råvara som aldrig tar slut.  

Therese Liljeblad
Therese Liljeblad rekommenderar skog som investering, men understryker att det är en väldigt långsiktig placering.

Hur investerar man rent praktiskt?

Att själv köpa en egen skog är nog det första många tänker på när det kommer till investering, men det passar inte alla.

– Då är det lättare köpa andelar i en skogsfond, eller i en fond där skog ingår, för att dra nytta av de egenskaper som skogen kan tillföra en portfölj, tycker Therese Liljeblad. 

En skogsfond sköts av professionella förvaltare och skogsköpare. I stället för att köpa värdepapper handlar man alltså med skogsfastigheter, vars värde du får ta del av som fondandelsägare.

En stor fördel med fondlösningar i stället för direkt ägande är riskspridningen. I en skogsfond kan man exempelvis sprida ägandet geografiskt över världen, så att inte hela beståndet drabbas av torka, brand eller skadedjur samtidigt.

Fonden kan också variera innehaven åldersmässigt. Mogen skog ger avkastning och kassaflöde direkt vid avverkning, medan yngre skog behövs för framtida avkastning. Stora markägare kan även få avkastning genom att arrendera ut skog och den kan användas för att bygga vindkraftverk eller solcellsparker.

Skog
Att köpa egen skog är kanske inte det första man gör. Ett säkrare alternativ är att investera i skogsfonder eller fonder där skog ingår. Foto: Shutterstock.

Vilka risker finns det?

– Likviditetsrisken är en. Skogsfonder är en så kallad illikvid placering, deras tillgångar handlas inte på börsen som värdepapper, så det blir längre ledtider och dagliga värderingar finns inte. Vanligen har man handelsdagar en gång per kvartal, så det gäller att ha framförhållning om man vill köpa eller sälja. 

Det finns ju också en volatilitetsrisk, eftersom virkespriset är en viktig faktor när det gäller avkastningen. Äger du skogen själv är detta extra betydelsefullt att tänka på inför avverkning. Har du en skogsfond kan du kanske parera och använda andra tillgångar istället för att göra uttag från fonden. 

Övriga risker har att göra med det som redan nämnts, att skogen är en naturresurs som påverkas mycket av väder och sådant som kan följa av klimatförändringar – torka, skadedjur, bränder, mindre tjäle, med mera. Här kan man ha en fördel av att äga en skogsfond istället för en egen skog, då en fondförvaltare kan sprida sina risker genom att äga skog på många platser i världen, med olika klimat.

Men om jag ändå vill äga min egen skog, räknas den med i min portfölj?

– Skogen är en alternativ investering även när du äger den själv. Rent portföljmässigt är det svårare att alltid ha ett aktuellt värde, som man har för aktier och räntor. Men den egna skogen bör tas med i helhetsbilden när det gäller din portföljs värde och riskbild.    

Rena skogsfastigheter tillhör dock inte Therese Liljeblads expertområde. Här hänvisar hon gärna till Nordeas enhet Jord & Skog, som har specialistkompetens när det gäller värderingar, generationsskiften, lagar och skattefrågor för skogsägare.

– Är du intresserad av att köpa en skogsfastighet, eller har frågor om den skog du redan äger, kan du ha stor nytta av Jord & Skogs kompetens.

Vill du veta mer om hur du får in skog i portföljen? Diskutera med din rådgivare i Private Banking vilken som är den bästa lösningen för dig.


Text: Ann Sofie Hammarin Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 02.04.2024