Ekonomi

Krångligt med skatt på aktie­utdelningar

Svenska aktieutdelningar beskattas automatiskt och smidigt – men när det gäller de utländska är det en helt annan sak. Private Bankings affärsjurist Anna Sandén förklarar de snåriga reglerna.

Tjur och björn på en finanstidning
Bild: Shutterstock

Numera är det ganska enkelt att äga svenska börsaktier, åtminstone när det gäller aktieutdelningar och dess beskattning. Har du en svensk aktie på värdepappersdepå eller servicekonto dras det 30 procents svensk skatt på utdelningen, som Skatteverket sedan tar hänsyn till när de räknar ut din slutliga skatt.

Ligger den svenska aktien i det vi brukar kalla ett skatteskal, det vill säga på ett Investeringssparkonto (ISK) eller i Nordeas kapitalförsäkring , dras inga 30 procent. I stället sker en slags schablonbeskattning baserat på tillgångarnas marknadsvärde. Så långt inga konstigheter!

Viktigt ha koll på utdelningen för utländska aktier

Det som brukar vålla frågor är om man äger utländska aktier. Då är det nämligen inte bara Sverige utan också bolagets hemland som vill beskatta utdelningen med källskatt. För att inte inkomsten ska beskattas dubbelt finns skatteavtal som säger hur mycket skatt som respektive land får ta ut.

I de flesta fall dras 15 procents utländsk källskatt som du får avräkning för när din svenska skatt beräknas. Detta gäller om aktien ligger på värdepappersdepå eller servicekonto.

Förvaras aktien på ett ISK eller i Nordeas kapitalförsäkring dras fortfarande utländsk källskatt om 15 procent, men ingen svensk skatt. På ett ISK avräknas den utländska skatten automatiskt mot skatten på din schablonintäkt så länge du har en schablonintäkt som överstiger den utländska skatten. Om schablonintäkten något år inte räcker finns det regler, som under vissa förutsättningar, möjliggör att beloppet kan sparas mot framtida inkomster.

Inom Nordeas kapitalförsäkring betalas den utländska skatten om 15 procent tillbaka in i försäkringen inom cirka sex veckor. Så länge bolagets hemland följer dubbelbeskattningsavtalet fungerar systemet som det är tänkt och det blir korrekt slutlig skatt.

Anna Sandén
Anna Sandén, affärsjurist på Private Banking, förklarar hur du ska tänka runt aktieutdelningar i utlandet. Bildkollage: Jörgen Hinder och Shutterstock.

Flera länder drar mer skatt än vad avtalen säger

Sedan några år är det dock fler och fler länder som valt att frångå procentsatsen enligt dubbelbeskattningsavtalen och i stället dra full utländsk skatt på utdelningen. Våra nordiska grannar drar numera alla mer än 15 procent – Norge drar 25, Danmark 27 och Finland ”vinner” ligan med 35 procent. När utdelningarna sker behöver man dels ha koll på hur mycket skatt som dragits, dels agera för att få återbetalning, så kallad restitution, från det andra landet.

Vi tar Danmark som exempel och tänker oss att du äger aktier i ett danskt bolag. På utdelningen dras 27 procents utländsk källskatt. I Sverige beskattas den utländska inkomsten med 30 procent men du får bara räkna av 15 procent enligt avtal.

För att få tillbaka resterande 12 procent måste du själv begära återbetalning från den danska skattemyndigheten. Ett förfarande som görs digitalt, men med mycket långa handläggningstider. Gör du ingenting kan alltså skatten på utdelning från ett danskt bolag bli 42 procent (27+30-15).

Har du aktien på ett ISK dras ingen svensk skatt – men Danmark drar 27 procent oavsett. Om du sedan begär restitution av för mycket betald utländsk skatt inom ISK är det viktigt att också korrigera den utländska källskatten i deklarationen, så att det blir rätt avräkning av utländsk skatt mot skatten på schablonintäkten. Ligger den danska aktien i Nordeas kapitalförsäkring sköter Nordea Liv & Pension restitutionen och så snart beloppet återbetalats från den danska skattemyndigheten kommer det försäkringen till godo.

Vad gäller finska aktier, till exempel Nordeaaktien, så har vi i Nordea och Private Banking under våren 2022 valt att tillsammans med er kunder flytta finska aktier som handlas på Stockholmsbörsen till Finland, för att på så sätt kunna få direktnedsättning av finsk skatt till 15 i stället för de ovan nämnda 35 procenten.

Viktigt att skydda skattebasen

Men varför har det då blivit så här krångligt med den utländska källskatten och varför följer inte länderna de avtal som finns för att undvika dubbelbeskattning?

Anledningen är att det förekommit oegentligheter mot staternas skattesystem. Länderna har då valt att ta ut full skatt enligt interna regler för att skydda sin egen skattebas – med möjlighet för aktieägarna att i ett senare skede ansöka om återbetalning. Flera länder i Europa, särskilt Danmark och Tyskland, har utsatts för omfattande bedrägerier. Förövarna använde sig av möjligheten till aktieutlåning i samband med utdelningstillfället och kunde då i vissa fall undvika att betala källskatt. Senare utsattes även rätten till återbetalning för bedrägerier. Dessa företeelser har fått benämningarna ”cum cum-affärer” och ”cum ex-bedrägerier”.

Även i Sverige finns nu förslaget att vi ska uppdatera och anpassa våra regler kring vilken skatt som ska dras på utdelning som lämnas från svenska bolag till så kallat begränsat skattskyldiga. Detta innebär att det framöver kommer att ställas högre krav på detaljerade uppgifter på den som har rätt till utdelningen, för att inte full svensk källskatt om 30 procent ska tas ut.

Hur ska man tänka ifall man äger utländska aktier?

Som alla inser är reglerna minst sagt komplicerade. Det alternativ som kräver minst administration för dig som kund är att äga utländska aktier via Nordeas kapitalförsäkring. Nordea Liv & Pension ser till att utländsk skatt enligt avtal tillgodoförs din försäkring och ansöker även om restitution för att få tillbaka den skatt som dragits, utöver det som länderna har rätt till enligt avtal.

Vill du lära dig mer för att ta reda på vad som skulle kunna vara ett lämpligt och ett bra alternativ för just dig – ta gärna kontakt med din rådgivare i Private Banking som kan förmedla kontakt med oss affärsjurister.

Text: Anna Sandén

Publicerat 01.08.2022