Ekonomi

Testamente vs kapital­försäkring: vem ärver vad?

Genom både testamente och kapitalförsäkringar kan man styra hur ens tillgångar ska fördelas bland de efterlevande. Men det gäller att veta vad man gör. Veronica Porko reder ut begreppen och tipsar hur du kan planera för framtiden så det blir som du tänkt dig.

Surrealistiskt landskap med en delad väg och skyltspilar som visar två olika banor, vänster och höger riktning att välja. En hög med pengar ligger i korsningen.
Planera för framtiden. Kapitalförsäkringar och andra försäkringar med förmånstagarförordnanden är viktiga att ta hänsyn till när du skriver testamente, påpekar Private Bankings familjerättsjurist Veronica Porko.

Har du skrivit testamente? Bra. Har du även kapitalförsäkringar där du skrivit förmåntagarförordnanden? Också bra. Men se upp – om du inte har koll på helheten så kanske förmögenheten hamnar någon annanstans än där du tänkte från början. Ett förmånstagarförordnande kan nämligen styra utfallande belopp från en försäkring på ett helt annat sätt än testamentet.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som reglerar en avliden persons kvarlåtenskap. Den legala arvsordningen framgår av Ärvdabalken.

I ett testamente kan du ställa upp olika villkor, som enskild egendom och särskild förvaltning. Ofta är dessa villkor till och med själva anledningen till varför man skriver testamentet, man vill inte ändra på den legala arvsordningen men trygga kapitalet för arvtagaren. Exempelvis kanske du inte vill att barnens arv ska ingå i en framtida bodelning om de skulle skilja sig.

Viktigt i sammanhanget är att det som skrivs i testamentet inte påverkar ett förmånstagarförordnande i en kapitalförsäkring.

Vad är ett förmånstagarförordnande?

Ett förmånstagarförordnande reglerar vem eller vilka som ska få ett utfallande belopp från en kapital- eller pensionsförsäkring. (I denna artikel fokuserar vi på kapitalförsäkringen.)

Ett sådant kapital ingår inte i kvarlåtenskapen, alltså det som ärvs enligt Ärvdabalken och som regleras i ett testamente. Det medför att du måste förse ett förmånstagarförordnandet med de villkor som du vill ska gälla, till exempel att utbetalningarna ska vara mottagarens enskilda egendom.

En annan väsentlig skillnad är att du kan sätta in precis vem du vill som förmånstagare i en kapitalförsäkring, arvsordningen behöver inte följas. Enligt svensk lag ärver till exempel inte sambos varandra – men en sambo kan vara insatt som förmånstagare i en försäkring.

Detta kan vara praktiskt i vissa situationer men kan också få oväntade konsekvenser.

Gör du inget aktivt val av förmånstagare är det i regel make/sambo som får beloppet i första hand, därefter barn och sist arvingar. Men detta standardförordnande kan du formulera på annat sätt, om du vill.  

Veronica Porko
Undvik onödiga konflikter. Genom att vara förutseende går det att säkra att ditt arv går till den eller de du vill, understryker familjerättsjurist Veronica Porko.

När livet förändras

Precis som testamenten ska även förmånstagarförordnande ses över med jämna mellanrum. Överväganden som gjordes vid en viss tidpunkt i livet har kanske inte samma bäring tio år senare. Två exempel får belysa detta.

Änkan Evas nya sambo

Eva var gift med sin man i 30 år och de fick två gemensamma barn. Efter makens död träffar Eva en ny man och de två flyttar ihop. Men efter bara en kort tid avlider Eva. Hennes kapitalförsäkring, som tecknades för många år sedan och har ett standardförordnande, faller ut. Enligt förordnandet ärver make/sambo i första hand.  Förmodligen var det inte Evas vilja att en stor del av hennes förmögenhet skulle hamna hos den förhållandevis nya sambon, utan hos barnen. Eva borde ha ändrat på förmånstagarförordnandet så att barnen kom i första hand.

Änklingen Arthurs barnbarn

Änkemannen Arthur avlider och efterlämnar två barn som är i livet och ett som är avlidet. Även här fanns ett standardförordnande i hans kapitalförsäkring. Arthurs hustru är borta sedan länge så barnen får pengarna. Då Arthur inte skrivit något eget förmånstagarförordnande utfaller hela beloppet till de två barn som är i livet. Det tredje barnet räknas inte här och barnbarnen träder därför inte automatiskt in i sin avlidne förälders ställe. Detta hade Artur kunnat ändra på genom en skrivning i förmånstagarförordnandet.

Efterarv viktigt ta hänsyn till

Något att även ta ställning till är om man vill att utfallande kapital ska tillfalla förmånstagaren med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Får mottagaren kapitalet med fri förfoganderätt kan det finnas ett efterarv att ta hänsyn till för den avlidnes efterarvingar. Om man i stället får kapitalet med full äganderätt släcks ett eventuellt efterarv ut och tillfaller förmånstagarens legala arvingar, om annat inte anges.

Ett förmånstagarförordnande kan alltså få en central roll när någon ärver med fri förfoganderätt. Ett exempel belyser detta.

Arvet till Ragnars barn

Ragnars fru har avlidit och då det enbart finns gemensamma barn i äktenskapet ärver han hennes förmögenhet med fri förfoganderätt. Efter några år träffar Ragnar en ny kvinna, gifter om sig och tecknar en betydande kapitalförsäkring med makan som förmånstagare. Skulle Ragnar avlida först får den nya frun hela det utfallande beloppet. Här finns dock vissa skyddsbestämmelser till förmån för den först avlidnes efterarvingar, som tar sikte på om tecknandet av kapitalförsäkringen inneburit en väsentlig minskning av efterarvet. I detta fall ska en notering göras i bouppteckningen efter Ragnar och sedan bedöms det om barnen ska ha rätt till kompensation, eller om det är möjligt med återgång av det som minskat efterarvet från deras mor.

Veronica Porko
Livet ändrar sig. Glöm inte att se över testamenten och förmånstagarförordnande med jämna mellanrum, påminner familjerättsjurist Veronica Porko.

Sparande till barnbarn

Många mor- och farföräldrar vill styra ett visst kapital till sina barnbarn, exempelvis att de omyndiga barnbarnen ska ärva en viss procent eller andel i testamentet. Ett alternativ är i stället att spara till barnbarnen i en kapitalförsäkring. I förmånstagarförordnandet kan man skriva in samma villkor som enskild egendom och särskild förvaltning. Detta är ett smidigare alternativ till att de omyndiga barnbarnen ska behöva bli dödsbodelägare i dödsboet efter den avlidne mor-och föräldern, med allt vad det innebär med god man och överförmyndare.

När det finns arvtagare med särskilda behov

En annan situation som inte är helt ovanlig handlar om barn med särskilda behov, till exempel ett funktionshinder eller en neuropsykiatrisk diagnos, där föräldrarna känner oro kring hur arvet kommer att hanteras av barnet men även av personer i barnets omgivning. Det kan även handla om att det föreligger någon typ av missbruk, som drog- eller spelmissbruk.  Här kan ett förmånstagarförordnande som komplement till arv möjliggöra att kapitalet portioneras ut under längre tidsperiod.

Sammanfattningsvis – att tänka på

När du skriver testamente kan du inte bortse från dina kapitalförsäkringar och andra försäkringar med förmånstagarförordnanden. Det är viktigt att ha en helhetsbild av den ekonomiska situationen för de efterlevande, både för att du själv ska veta hur utfallet blir men även för att undvika framtida tråkigheter och konflikter.

Framför allt är det viktigt att du gör aktiva val utifrån din egen situation, så att förmögenheten i slutänden faktiskt hamnar där du vill att den ska hamna. Ta gärna upp dina funderingar med din rådgivare, som kan hjälpa dig vidare.


Text: Veronica Porko Foto: Peter Westrup

Publicerat 26.04.2023