Ekonomi

Vill du ha hjälp med placeringsbesluten?

Per Walter och Maria Qundos

Diskretionär förvaltning är en tjänst som erbjuds kunder i Private Banking och som innebär att man överlåter placeringsbesluten till banken, för hela eller delar av sin förmögenhet. Professionella förvaltare tar hand om köp och försäljningar i portföljen, något som kanske kan vara extra bekvämt nu när det är svårt att överblicka allt som händer på världens börser.

Här berättar de ansvariga förvaltarna Maria Qundos och Per Walter, som leder Multi Asset-teamet, hur de arbetar med Private Bankings diskretionära portföljer.

Hur länge har ni förvaltat diskretionära portföljer i Nordea?

Vi har varit med och utformat och haft ansvaret för de diskretionära portföljerna sedan de lanserades i sin nuvarande form för snart tre år sedan. Vi arbetade även tidigare med det diskretionära erbjudandet, som sedan utvecklades till det vi har i dag. Merparten av vårt team, ”Multi Asset-teamet”, har arbetat ihop i över tio år så vi har samlat värdefulla erfarenheter och kunskaper tillsammans.

Beskriv hur ni jobbar i stora drag!

Det centrala i vår investeringsfilosofi är att ge god avkastning utan onödigt risktagande. Enkelt uttryckt kan man säga att vi inte tycker att man ska ta mer risk än nödvändigt, och att man ska utnyttja att tillgångar har olika avkastningsmönster.

Vår strategi är att ha en mix av tillgångar och strategier som beter sig olika i olika marknadsklimat. På så vis blir svängningarna mindre i den totala portföljens avkastning. Vårt jobb handlar om att skapa väldiversifierade portföljer med riskbalanserade strategier. Detta vill vi göra på flera nivåer i portföljen, dels mellan olika tillgångsslag och dels inom tillgångsslagen.

Som kund kan man välja mellan olika placeringsinriktningar, vad skiljer dem åt?

De diskretionära portföljerna utgår från samma byggstenar men sammansättningen är olika. Vilken mix av aktie- och räntebärande investeringar som passar bäst beror på placerarens investeringshorisont, mål med placeringen och tålighet mot kortsiktiga svängningar. Som kund kan du välja mellan portföljerna ”Defensiv”, ”Försiktig”, ”Balanserad”, ”Fokus Tillväxt” och ”Fokus Avkastning” som alla har olika riskprofil. Defensiv har högst andel räntor och Fokus Avkastning har enbart aktier och därmed högst risk.  

Kan ni ge exempel på byggstenar som ni använder i er förvaltning?

Vi har en svensk och en global portfölj på både aktie- och räntesidan. Det tycker vi är grundläggande ingredienser för de allra flesta kunders sparande. I Private Bankings diskretionära portföljer har vi också alternativa investeringar. Där har vi skapat en portfölj av fonder som har förutsättningar att ge positiv avkastning, oavsett hur aktie- och räntemarknaden utvecklar sig.

Alla riskprofiler, förutom ”Fokus Avkastning”, har även innehav i den Taktiska Allokeringsfonden. Där kan vi ändra allokeringen snabbt och effektivt, utan att störa ränte- och aktieportföljerna.

Den Taktiska allokeringsfonden har visst stått emot de största rasen under våren. Hur kommer det sig?

Det beror på att vi i den fonden samlar våra taktiska, kortsiktiga, strategier. Där kan vi skapa avkastning genom att till exempel vara korta i aktieexponering. Om vi ”går kort” i fonden samtidigt som aktieindex sjunker, så ger det positiv avkastning. Och det var precis det som inträffade i början av mars. Sedan dess har vi både köpt och sålt aktier som en reaktion på förändringar i riskaptit på marknaderna, konjunkturutsikter, vinstestimat och värdering.

Vi har också haft position som gynnades av fallande räntor i USA samtidigt som vår systematiska process signalerade en försiktig inställning till krediter med hög risk på räntesidan. Sammantaget gjorde detta att den Taktiska Allokeringsfonden kunde stiga nära 5 procent under mars månad. I april har vi fått betala tillbaka en del men fonden är fortfarande upp cirka 4.5 procent hittills i år.    

Har ni arbetat annorlunda i år jämfört med hur ni brukar göra? 

Nej, trots ökad osäkerhet och mycket stora svängningar på marknaderna har vi fortsatt med vårt systematiska angreppssätt. I våra taktiska modeller fångar vi till exempel upp risker från mönster i prissättningen, men även via ekonomiska indikatorer. Analysmodellerna fångar naturligtvis inte upp allt men vi har stor tilltro till våra investeringsprocesser och ser ingen anledning att ändra på detta utifrån årets utveckling.

Kommer ni att ändra inriktning framöver? 

Vi kommer nog inte att ändra inriktning och göra något extraordinärt framöver. Vi håller oss till vår vanliga beprövade investeringsstil med riskhantering i fokus. Med det sagt är det ändå så att vi egentligen aldrig är riktigt nöjda. Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera, utveckla och förbättra våra processer. Det är också det som gör uppgiften väldigt rolig och ständigt utmanande!

Hur får jag tillgång till diskretionär förvaltning?

Diskutera med din rådgivare i Private Banking om diskretionär förvaltning kan vara något för dig. När du bestämt dig tar vi förvaltare hand om ditt kapital och placerar det enligt de riktlinjer du valt. Vi bevakar utvecklingen på kapitalmarknaden och gör omplaceringar när vi finner det lämpligt. Vårt mål är att snabbt kunna agera och ta vara på möjligheter som uppstår. Alla inom förvaltningsteamet arbetar på Nordea Asset Management och har tillgång till hela bankens samlade analysresurser. Som kund får du löpande information om hur ditt kapital förvaltas och utvecklas.

Publicerat 01.05.2020