Ekonomi

Vad händer med börsen i höst?

Börsen har haft en osannolikt stark utveckling under det senaste året. Men kommer de ljusa tiderna att fortsätta? Private Bankings aktieexpert Martin Björsell ger sin syn på vad som kommer att driva utvecklingen framöver.

Private Bankings aktieexpert Martin Björsell
Private Bankings aktieexpert Martin Björsell.

2020 kommer säkerligen att gå till historien som ett av de märkligare börsåren genom tiderna. Efter de kraftiga rasen återhämtade sig aktiemarknaden snabbt och i april 2021 hade börsen en av sina bästa månader på decennier. Börsuppgången har sedan fortsatt under sommaren. 

– Den starka återhämtningen beror på en kombination av finanspolitiska stimulansåtgärder och centralbankspolitiken. Samtidigt har vaccinutrullningen möjliggjort en gradvis återöppning av samhället. Initialt var återhämtningen både snabbare och starkare än vad analytikerkollektivet vågat hoppas på men under sensommaren har den kommit av sig, delvis i spåren av att smittspridningen tagit ny fart, konstaterar Martin Björsell.

Både orosmoln och möjligheter

Samtidigt oroar sig en del för att aktiemarknaden är på väg att bli överhettad. Kommer ett fall efter uppgången?

– Precis som vi hoppats har vinstutvecklingen varit fortsatt positiv och de senaste kvartalsrapporterna har liksom utsikterna framåt varit stödjande för såväl vinstprognoser som aktiekurser. Även om räntorna gick upp något under årets inledning är de forfarande låga ur ett historiskt perspektiv. Det gör att vi har all anledning att tro på en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaden, säger Martin Björsell. 

Men det har ändå tillkommit några orosmoln för marknaden att ta hänsyn till. Framför allt den stigande inflationen och risken för högre räntor, men även att den amerikanska centralbanken har börjat antyda att de kommer att påbörja en neddragning av  de omfattande obligationsköpen. 

Private Bankings aktieexpert Martin Björsell

”Även om räntorna gick upp något under årets inledning är de forfarande låga ur ett historiskt perspektiv. Det gör att vi har all anledning att tro på en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaden.”

– Den starka utvecklingen och den tilltagande optimismen hittills i år gör marknaden mer känslig för eventuella negativa nyheter. När det mesta är positivt, krävs det ganska lite för att utlösa oro med börsfall som följd – något som jag i dagsläget dock skulle se som köplägen.

Just nu befinner vi oss mellan två rapportperioder och marknadens fokus har har åter skiftat till centralbankspolitiken och signaler om så kallad tapering, alltså gradvis avveckling av stimulanserna.

Marknaden följer också risken för nya coronarestriktioner i spåren av delta-variantens utbredning, med komponentbrist och störningar i leverantörsleden som följd. Under de senaste månaderna har smittspridningen återigen ökat, främst i delar av världen där vaccinationen inte är så långt gången.

– Det och en återigen duvaktigare ton från den amerikanska centralbanken har fått långräntorna att  komma tillbaka. Det gör att bränslet för en rotation från tillväxtbolag med höga värderingar till defensiva värdebolag – i likhet med vad vi såg i början av året – delvis har försvunnit. Med en lugnare ränteuppgång i korten är vi inte lika övertygade om en sådan rotation i närtid, även om sambandet mellan stigande räntor och ett ökat värderingsfokus finns, säger Martin Björsell.

Dags att rebalansera  

I takt med uppgångarna under det senaste året har både aktieintresset och den generella riskviljan ökat. Hur ska man tänka nu som investerare? 

– Det är förstås högst individuellt men det är alltid klokt att löpande se över sina investeringar. Med hjälp av börsuppgången har sannolikt aktieandelen i de flesta portföljer ökat. Därmed kan fördelningen mellan olika tillgångsklasser och portföljinnehav ha ändrats ganska markant.

En fråga man då ska ställa sig är om portföljen fortfarande har rätt riskprofil, särskilt om börsutvecklingen fortsätter. 

– Jag skulle inte bli förvånad om  osäkerheten kan komma att tillta igen. En slagig marknad innebär som sagt möjligheter men också större risker, därför kan det vara bra att se över sin portfölj och i vissa fall dra ned risknivån något, tycker Martin Björsell.

Men han pekar även på intressanta faktorer som man kan hålla ögonen på.   

I nuvarande läge med prisökningar genom stora delar av värdekedjan, ser vi på Nordea anledning att titta på bolagens möjligheter att försvara sina vinster. Bolag som har en historik av att kunna höja sina priser borde också ha bra förutsättningar att kompensera sig för kostnadsökningar, utan att tappa försäljningsvolymer eller marknadsandelar.

Martin Björsell förordar en exponering mot bolag med dessa kvalitetsegenskaper och menar att den här typen av företag borde kunna klara sig relativt väl om marknadsturbulensen tilltar.

Vi såg redan i början på året att rörelserna kan vara ganska stora på kort tid, så för den aktive placeraren kan det dyka upp intressanta möjligheter även här.


Notera att innehållet i denna artikel är menat som marknadsföringsmaterial och generell information. Innehållet ska inte tolkas som personlig investeringsrådgivning. Behöver du personlig rådgivning rekommenderar vi dig att kontakta din rådgivare i Private Banking. Investeringar innebär risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, värdet av det investerade beloppet kan gå både upp och ned. Framtida aktieavkastning beror bland annat på marknadsutveckling och transaktionskostnader. Vid fondinvesteringar eller portföljförvaltning påverkas avkastningsmöjligheterna av förvaltarens skicklighet, fondens eller portföljens risknivå samt relaterade kostnader.  

Publicerat 01.09.2021