Ekonomi

Tänk på detta när ni flyttar ihop

Att bli sambo är ett stort och spännande steg i livet. Samtidigt är det viktigt att känna till vad som gäller rent juridiskt. Private Bankings familjerättsjurist Veronica Porko reder ut begreppen.

Private Bankings familjerättsjurist Veronica Porko.
Tänk efter före! För att undvika obehagliga överraskningar rekommenderar Veronica Porko, familjerättsjurist på Private Banking, att man tar juridisk hjälp innan man flyttar ihop. Foto: Peter Westrup.

Sambolagen är en så kallad skyddslagstiftning för den ekonomiskt svagare parten. Den sambo som äger en mindre andel (eller ingen del alls) av bostaden, alternativt har större skulder än den andre sambon, kan begära bodelning och därmed få en ekonomisk fördel.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är ett centralt begrepp i den svenska Sambolagen och det får egentligen betydelse först när ett samboförhållande upphör. Redan när man flyttar ihop är det därför viktigt att veta vilken egendom som lagen reglerar.

Enligt Sambolagen utgör samboegendom bostad som är införskaffad för att utgöra den gemensamma permanentbostaden, samt bohag som är införskaffat till denna bostad. Denna egendom är vad som kan bli föremål för bodelning enligt Sambolagen. Det avgörande är att egendomen förvärvats för gemensam användning. Att det kanske endast är en som har finansierat bostaden och ensam äger den har alltså ingen betydelse.

Sambornas övriga tillgångar, som kapital, värdepapper, bilar, båtar och fritidsfastigheter, utgör inte samboegendom och omfattas inte av bodelningsreglerna. Inte heller egendom som är avsedd att huvudsakligen användas för fritidsändamål betraktas som samboegendom. Självklart kan samborna äga andra tillgångar gemensamt, till exempel ett fritidshus. Men dessa tillgångar kan inte bli föremål för bodelning.

Private Bankings familjerättsjurist Veronica Porko
Har du koll på sambolagen? Du vet väl att du via din rådgivare i Private Banking kan boka ett möte med en familjerättsjurist. Foto: Peter Westrup.

När det gäller bohag, som möbler och husgeråd, är det endast sådant som anskaffats för att användas i den gemensamma permanentbostaden som är samboegendom. Det man dessförinnan ägt omfattas inte av Sambolagens regler om bodelning, förutsatt att det inte är införskaffat för att ha i den nya bostaden när man flyttat ihop.

Det kan vara svårt att komma ihåg när olika saker införskaffats. Därför kan det vara bra att göra en förteckning av sådant som inte är samboegendom. I slutänden blir det annars en bevisfråga där man kan behöva styrka ägandet med kvitton och liknande, om man inte är överens om hur egendomen ska delas.

Att bygga och planera ett hus eller köpa fastigheter är nyckeln till en gemensam framtid
Enbart sådant som köpts för att användas i det gemensamma hemmet är samboegendom – inte det som endera parten ägde innan. Skriv gärna ned vad som är vad. Bild: Shutterstock.

Hur ska man tänka vid bostadsköp?

Den kanske vanligaste situationen som påkallar juridisk rådgivning är när sambor eller blivande sambor ska köpa en bostad och samborna går in med olika ekonomiska insatser.  Ofta vill de äga den gemensamma bostaden med hälften vardera, men ändå säkerställa att kapitalet som var och en investerat är tryggat i händelse av separation eller dödsfall.

Vi tar ett exempel: 

Lisa och Pelle köper en bostad för 10 miljoner kronor. Lisa går in med 3 miljoner kontant och Pelle med 1 miljon. Resterande 6 miljoner finansieras genom ett gemensamt lån.

Om paret betalat lika mycket utifrån sina ägarandelar i den nya bostaden hade de gått in med 2 miljoner var. Nu har Lisa i detta fall betalat 1 miljon ”för mycket”. Vad kan hända om de separerar?

Enligt Sambolagen utgör bostaden samboegendom om den anskaffats för gemensam användning. Vid en separation kan Pelle begära bodelning och han har då rätt till halva lägenhetens värde.

För att Lisa ska vara skyddad inför en sådan situation bör paret upprätta två dokument. För det första ett samboavtal, där de avtalar bort bestämmelserna om bodelning av den gemensamma bostaden. För det andra ett skuldebrev, som visar att Lisa har en fordran på Pelle på 1 miljon. Lisa ju har ”lånat ut” 1 miljon till Pelle. I skuldebrevet reglerar de om det ska utgå ränta och om skulden ska amorteras. De bör också ange vid vilka situationer reversen förfaller till betalning, lämpligen vid separation, försäljning av bostaden eller vid dödsfall.

Två personer står nära huset. Träfigurer
En bostad utgör samboegendom, även om parterna gått in med olika stora ägarandelar. Därför är det viktigt att avtala vad som gäller i händelse av separation eller dödsfall. Bild: Shutterstock.

När begär man bodelning?

När ett samboförhållande tar slut på grund av separation eller dödsfall kan en sambo begära bodelning. Begäran om bodelning måste framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Detta kan jämföras med vad som gäller vid äktenskapsskillnad, där det inte finns någon egentlig yttre tidsfrist för att begära bodelning.

Vem har rätt att överta bostaden?

Vid separation mellan sambor har den som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att ta över den om synnerliga skäl finns. Det gäller dock endast bostadsrättslägenhet och hyresrätt, inte fastighet. Detta är något som samborna inte själva kan avtala bort. Den övertagande sambon ska dock ersätta den andre för marknadsvärdet.

Notariens offentliga penna och stämpel på testamente
Make/maka eller sambo är förmånstagare i de flesta försäkringar. Men sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Om du vill att din sambo ska ärva dig är det viktigt att skriva ett testamente. Bild: Shutterstock.

Behöver sambos testamente?

Sambor har ingen legal arvsrätt efter varandra oavsett hur länge de har bott ihop. Har man bröstarvingar, det vill säga barn, ärver de sin förälder direkt. För att trygga den efterlevande sambon kan det därför vara nödvändigt att skriva testamente, så att sambon ärver den avlidnes andel av den gemensamma bostaden. 

Har man inga barn ärver föräldrar, syskon, syskonbarn, eller föräldrars syskon den avlidnes egendom, även samboegendom. Finns inga sådana släktingar heller, då går arvet till Allmänna arvsfonden. Även i dessa fall är det alltså viktigt att skriva testamente.

Vem är förmånstagare till försäkringar?

I de flesta försäkringar, som livförsäkringar, tjänstepensionsförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar, är make/sambo förmånstagare i första hand. Till skillnad mot arv är det alltså oftast sambo som får utfallet av försäkringen och inte den avlidnes barn. Det är viktigt att se över sina förmånstagarförordnanden så att de stämmer överens med det man vill. Ett förmånstagarförordnande går att ändra via försäkringsbolaget.

Ta juridisk hjälp

Sammanfattningsvis kan det av juridiska skäl vara angeläget att man som sambos ser över vad som gäller enligt Sambolagen, men även vad som sker vid ett dödsfall. För att trygga sin situation råder vi våra kunder att ta juridisk hjälp så att det i händelse av separation eller dödsfall verkligen blir så som man önskar.

Kontakta din rådgivare i Private Banking om du vill boka möte med en familjerättsjurist.

Publicerat 28.06.2022