Ekonomi

Stora familjerättsliga skillnader i olika länder

Även om man vet hur testamenten, äktenskapsförord och samboavtal fungerar i Sverige kan det vara något helt annat som gäller när man flyttar utomlands. Private Bankings familjerättsjurist Emma Forsberg ger några råd om vad man bör ta reda på före en flytt.

Emma Forsberg, familjerättsjurist på Private Banking tipsar om vad du ska tänka på innan utlandsflytten.

Allt fler lämnar Sverige för att bosätta sig i ett annat land. Många flyttar för arbete och studier. Andra för kärlek och ett varmare klimat. Utöver att sätta sig in i frågor om arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum, försäkringar, sjukvård och skolor för barnen är det av stor vikt att bilda sig en uppfattning om vilka juridiska konsekvenser en bosättning i utlandet kan få på det familjerättsliga planet.

Gäller mitt svenska testamente utomlands?

Även om du är svensk medborgare och har ett giltigt svenskt testamente kan reglerna i landet du flyttar till innebära att testamentet är ogiltigt där. Det kan i sin tur innebära att utländsk rätt ska tillämpas på arvet och att de svenska arvsreglerna om att make/maka ärver före gemensamma barn, eller att särkullbarn alltid har rätt till sin laglott, därmed sätts ur spel. För att undvika att det nya hemvistlandets regler gäller på rätten till arv kan du som svensk medborgare i ditt testamente välja att svensk lag ska vara tillämplig.

Ett dödsfall där anknytning till flera länder föreligger kan leda till många praktiska och juridiska svårigheter. Du bör därför alltid stämma av med en jurist i ditt nya hemland vad som gäller och om det svenska testamentet exempelvis måste upprättas i särskild form. Bland annat är det vanligt i många länder att ett testamente måste undertecknas hos Notarius Publicus för att vara giltigt.

I vissa fall finns gemensamma bestämmelser. Till exempel finns det en arvsförordning inom EU som reglerar vilket lands domstol som har behörighet att besluta i frågor som gäller arv och vilket lands lag som ska vara tillämplig. I andra fall finns det inga gemensamma regler och då kan olika länders lagar kollidera med varandra. Har man otur kan en domstol i Sverige komma fram till att ett arv ska tillfalla den avlidnes maka medan en domstol i Singapore menar att arvet ska delas mellan makan och de gemensamma barnen.

Visste du förresten att det tas ut arvsskatt i någon form i de flesta av de länder som är populära för svenskar att flytta till? Så är det bland annat i USA, Spanien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland till skillnad från Sverige, där arvsskatten avskaffades 2004.

Vad händer om vi skiljer oss när vi bor utomlands?

Reglerna för hur själva upplösandet av äktenskapet går till skiljer sig från land till land och frågorna kring i vilket land man kan, eller bör, väcka talan om äktenskapsskillnad kan vara komplicerade. Som svensk känns det främmande och ålderdomligt att man i många länder, till exempel Storbritannien, måste visa att äktenskapet har brutit samman och uppge godtagbara skäl till varför man vill skiljas.

Eftersom olika länder har olika regler för hur en bodelning vid äktenskapsskillnad ser ut kan det vara klokt att inför en utlandsflytt upprätta ett äktenskapsförord med ett svenskt lagval. Makarna avtalar då om att svensk lag ska vara tillämplig vid bodelning, även om makarna skulle vara bosatta och skilja sig i exempelvis Portugal eller Australien. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt enligt svenska regler ska det registreras hos Skatteverket. På samma sätt som för testamente är det dock viktigt att man kontaktar en jurist i det nya landet för att stämma av att äktenskapsförordet och lagvalet också skulle vara giltigt där i händelse av en äktenskapsskillnad.

Samkönade äktenskap och sambo

Det vi tar för givet i Sverige är inte alltid självklart i ett annat land. I svensk lag görs till exempel ingen skillnad på heterosexuella och homosexuella äktenskap. I de flesta av EU-länderna i Östeuropa och i stora delar av Asien är dock samkönade äktenskap fortfarande förbjudna. Vi i Sverige ser det vidare som en självklar samlevnadsform att kunna leva som sambos och att den ekonomiskt svagare parten därmed har ett visst skydd genom sambolagstiftningen. Det är inte alltid självklart i andra delar av världen, vilket kan få oönskade effekter vid en separation. Det går inte att nog poängtera vikten av att informera sig om vad som gäller i landet man flyttar till, oavsett familjekonstellation eller samlevnadsform.

Hur blir det med min framtidsfullmakt?

Sedan lagen om framtidsfullmakter antogs i Sverige 2017 har väldigt många svenskar upprättat framtidsfullmakter och därmed givit en fullmaktshavare rätt att agera som ställföreträdare, om personen i fråga på grund av exempelvis varaktig sjukdom inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Samtliga skandinaviska länder har någon form av lagstiftning kring framtidsfullmakter. Dock är det inte självklart att den svenska framtidsfullmakten automatiskt blir tillämplig i till exempel Norge om man flyttar dit. Och när det kommer till övriga världen kan jag bara gissa mig till att många länder inte tillåter framtidsfullmakter alls. Det kan bli en tråkig överraskning om man utgick från att man var skyddad genom den svenska framtidsfullmakten.  

Kontakta din rådgivare

Vill du diskutera de familjerättsliga aspekterna inför en utlandsflytt? Som kund i Nordea Private Banking kan du boka tid med en familjerättsjurist, kontakta din rådgivare för information och bokning. När du väl har flyttat ut har Nordea Private Banking ett särskilt team med rådgivare dedikerade för så kallade cross border-kunder. De har i sin tur samarbeten med lokala jurister i bland annat Spanien, Portugal och Frankrike. Läs mer om enheten här.

Text: Emma Forsberg

Publicerat 29.11.2020