Ekonomi

Stiftelser: Vi har hållbara lösningar

Är du ansvarig för en stiftelse eller funderar du på att bilda en? Då kan du få god hjälp av Nordea Private Banking. Stiftelserådgivaren Klas Enlund berättar mer om förvaltningen, fördelarna och expertisen som finns till hands.

Klas Enlund
Har du frågor om stiftelser? Då kan Nordeas stiftelserådgivare Klas Enlund hjälpa till.

Private Banking har hjälpt stiftelser med kapitalförvaltning under snart 200 år. Historien går tillbaka ända till 1800-talet då flera provinsbanker bildades i Sverige, som Wermlandsbanken, Sundsvalls Enskilda Bank, Götheborgs Privatbank och Uplands Enskilda Bank, för att bara nämna några. Under åren har de och många andra banker gått ihop och utgör numera Nordea.

Klas Enlund har inte varit med riktigt lika länge men väl i 15 år som rådgivare för flera anrika stiftelser och institutioner. 

Vad gör du som stiftelserådgivare, Klas?

– Mitt jobb är att se till helheten och finnas tillgänglig som kontaktperson – oavsett hur pass aktiv stiftelsens styrelse vill vara i förvaltningen och dialogen med oss. Jag bildar ett team runt varje kund, där vi alla har olika uppgifter för att säkerställa att stiftelseverksamhetens behov tillgodoses. Min roll i teamet är att hjälpa stiftelsen med den löpande kapitalförvaltningen – allt från att lägga en långsiktig strategi till att hitta rätt utdelningsnivåer. Jag bistår även vid årsredovisningar och bokslut.

Vilka experter brukar du koppla in?  

– De jag vanligen tar med i teamet är stiftelsejurist, hållbarhetsanalytiker, portföljanalytiker och Stiftelseadministration. När det gäller omplaceringar i portföljen samarbetar jag oftast med aktiemäklare och räntemäklare. Många stiftelser vill ha diskretionär förvaltning av hela eller delar av kapitalet, då kopplar jag in våra diskretionära portföljspecialister.  

Stiftelser har ofta en mycket lång placeringshorisont, hur påverkar det rådgivningen?

– Om placeringshorisonten är lång kan andelen aktier och aktiefonder vara högre. Det är visserligen det mest volatila tillgångsslaget men också det som historiskt är bättre avkastande på lång sikt. Tillsammans med kunden tar vi fram en placeringspolicy och ett reglemente att utgå ifrån, om det inte redan finns, som vi sedan följer i förvaltningen. Här är det viktigt att vi först belyser om det finns ett behov av utbildning i stiftelsen, vilket vi också kan erbjuda.  

Hållbarhet, hur jobbar ni där?

– Många stiftelser ser hållbarhet som en självklar komponent i sina investeringar. Vi har en egen hållbarhetsanalytiker, som kan göra hållbarhetsanalyser av stiftelsens portfölj. Exempelvis kan vi mäta portföljens koldioxidavtryck. Det är en mycket värdefull utgångspunkt i den fortsatta förvaltningen.

– För att vi ska kunna uppfylla önskemålen och bidra med insikter på bästa sätt är det viktigt att vi vet hur stiftelsen definierar hållbarhet och vad som är viktigt för dem. Finns inga hållbarhetsriktlinjer ser vi till att utbilda och hjälpa våra kunder att upprätta sådana.

Finns det juridisk expertis?

– Absolut. För dig som vill bilda en ny stiftelse finns våra stiftelsejurister till hands för vägledning och juridisk rådgivning. För befintliga stiftelser kan de bistå vid skattefrågor och tolkning av förordnanden, med mera. Är det äldre stiftelser där förordnandet har blivit föråldrat och är svårt, eller kanske till och med omöjligt att tillämpa, kan de också hjälpa till. Juristerna kan också bistå med juridisk rådgivning kring filantropi för stiftelser som är inriktade mot välgörenhet och liknande.

Administrationen verkar rätt omfattande, kan man få hjälp med den?

– Javisst, Nordeas Stiftelsetjänst kan anlitas för att sköta redovisning och löpande bokföring för stiftelser. De kan också hjälpa till med deklaration, skatteberäkningar, administration, myndighetskontakter och liknande frågor.

Finns det fler fördelar som du vill lyfta fram?

– Med Nordeas storlek har vi möjlighet att lösa alla tänkbara frågor som kan uppstå kring en stiftelse, oavsett om det handlar om förvaltning, juridik eller administration – vi har verkligen en helhetslösning. Jag kan tillägga att vi även bjuder in till intressanta nätverk och stiftelseträffar, där man kan träffa representanter från andra stiftelser och lära sig mer om aktuella frågeställningar.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om vårt stiftelseerbjudande!

Publicerat 28.04.2023