Ekonomi

Statliga stödåtgärder för företagare

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter, hyressubventioner - vad innebär egentligen de nya statliga stödåtgärderna? Nordea Private Bankings affärsjurist Måns Nordblad reder ut den praktiska innebörden för dig som egen företagare. Här är åtta viktiga punkter!

Private Bankings affärsjurist Måns Nordblad. Foto: Åsa Dyrefors

1. Hur fungerar de nya reglerna om korttidspermittering?

Korttidsarbete är i grunden en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Regeringen har nu beslutat om ett åtgärdspaket, där korttidsarbete ingår. Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda under perioden 16 mars–31 december 2020. Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40 eller 60 procent av ordinarie arbetstid och löneminskningen ska uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent.

Ett flertal andra förutsättningar ska också vara uppfyllda. Det ska bland annat finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal, annars ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Vidare så måste arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, som förändringar i skiftläggningen eller uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk.

2. Vad innebär det i praktiken – hur mycket sparar mitt företag?

I korthet kan arbetsgivarens lönekostnader minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen.

Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Belopp därutöver regleras inte i lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter. Hur stödet beräknas i det enskilda fallet beskrivs på Tillväxtverkets hemsida

3. När började reglerna gälla?

Reglerna gäller från den 16 mars och ansökan kan lämnas in tidigast 7 april. Stödet vid korttidsarbete kan beviljas för högst sex månader i följd, med viss möjlighet att ansöka om ytterligare månader.

4. Hur ansöker jag?

Ansökan sker via tillvaxtverket.se. Från och med 7 april ska både ansökan och rutiner finnas på plats för att företag ska kunna ansöka om stödet. Informationen kommer att uppdateras löpande.  

Processen består av flera steg, som godkännande och beslut om preliminärt stöd. Därefter är arbetsgivaren skyldig att göra avstämningar med jämna mellanrum för att fastställa det slutliga stödet.

5. Kan jag som småföretagare och ägare permittera mig själv?

Ja, det är möjligt att permittera sig själv och sina familjemedlemmar i ett familjeföretag, förutsatt att verksamheten bedrivs i ett aktiebolag, handelsbolag, förening eller stiftelse och även i övrigt uppfyller villkoren. Man har emellertid inte rätt till stöd om man är ensamföretagare i företagsformen enskild firma.

6. Rätt till subventionerad hyra – vad gäller där?

Detta är inte helt klart men regeringen har föreslagit att den hyresvärd som sänker den fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher, till exempel sällanköpshandel, hotell och restaurang ska kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Hyresvärden ansöker om denna kompensation i efterhand hos länsstyrelserna. Här handlar det om statsstöd så satsningen måste först godkännas av EU.  

7. Arbetsgivaravgifterna sänks, med hur mycket?

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänks under perioden 1 mars till 30 juni 2020 från dagens 31,42 procent till 10,21 procent. Det vill säga att endast ålderspensionsavgiften betalas.

Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och på löner upp till 25 000 kronor per månad. Det innebär i kronor räknat en skattelättnad om 5 300 kronor per månad och anställd. För företag som slår i taket om 30 anställda innebär det en minskad kostnad för arbetsgivaravgifter om 159 000 kronor per månad.

Även egenavgifter (som betalas av enskilda näringsidkare) sätts ned i motsvarande mån vilket innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgift och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

8. Möjlighet att kvitta vinst 2019 mot framtida underskott, hur fungerar det?

Reglerna om så kallade periodiseringsfonder som det handlar om, föreslås ändras tillfälligt så att egenföretagare som drabbats hårt på grund av virusutbrottet får sänkt skatt.

Förslaget innebär att 100 procent av 2019 års vinst, upp till 1 miljon kronor, kan avsättas i periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och handelsbolag. Företagare kan ändra sin preliminära inkomstdeklaration för att få tillbaka preliminärskatten som är inbetald till skattekontot avseende beskattningsår 2019 fram till halvårsskiftet 2020.

Om företagaren i stället yrkar på avsättning i sin inkomstdeklaration sker utbetalningen i form av skatteåterbäring.

Publicerat 01.04.2020