Ekonomi

Marknadssyn: Vatten under bron i sinom tid

Coronaviruset fortsätter sprida sig vilket innebär att både makro och vinster kommer att halta under kommande månader. Marknaden lär vara nervös för en tid framöver och vi räknar med fortsatt hög volatilitet.

Oops! Please enable marketing cookies to view content like this from Nordea

Johan Larsson, chefsstrateg på Nordea, tror på en snabb återhämtning – så fort Coronaviruset är under kontroll.

Men, hjälpt av lättare finans- och penningpolitik räknar vi med en återhämtning för global tillväxt när viruset väl släpper sitt grepp om ekonomin. Osäkerhet kring hur hårt aktiemarknaden kommer att drabbas samt hur länge svagheten varar får oss att sänka vår övervikt inom aktier. Viruseffekterna kommer emellertid att vara temporära och vi är positivt inställda till aktier på en lite längre tidshorisont. Detta talar för en neutral hållning.

Virussvagheten är temporär

De senaste månaderna har centrala datapunkter pekat mot en återhämtning för tillverkningsindustrin globalt efter ett svagt 2019. Återhämtningen drevs av förra årets sjunkande räntor samt lägre osäkerhet på handelsfronten, och var en anledning till vår relativt optimistiska syn på aktiemarknaden inför 2020.

Coronaviruset kommer däremot att resultera i ett återfall för global tillväxt. Både åtgärder tagna av regeringar för att förhindra virusets spridning samt infektionsrädsla kommer att hämma den ekonomiska tillväxten. Än så länge har det varit en kinesisk angelägenhet, men potentiellt med avsevärda bieffekter för resten av världen. Komplexiteten i globala produktionsled innebär att effekten på global aktivitet och vinstutveckling kan vara mycket större än vad enbart förlorad efterfrågan från Kina indikerar. Det finns tecken på att viruset kan vara på väg att släppa sitt grepp om Kina, och att den ekonomiska aktiviteten gradvis kan vara på väg till normalläge. Om detta är möjligt utan att skapa en ny våg av infektioner och ett nytt bakslag för tillväxten är emellertid mycket oklart.

I och med att senaste data visar på en brant ökning i antalet fall utanför Kina finns det nu en reell risk för en pandemi. Medicinska experter är fortfarande mycket osäkra på hur och till vilken magnitud viruset kan komma att spridas. Men det står klart att viruset har en högre dödlighet än den normala influensan och att det har potential att drabba en större del av befolkningen. Länder utanför Kina kommer därför att vidta åtgärder associerade med höga ekonomiska kostnader för att förhindra virusets spridning. Detta adderas då till virusets negativa inverkan på konsumtionen.

Det är omöjligt att säga hur hårt viruset kommer att slå samt hur länge det kommer att vara. I slutändan kommer effekten emellertid att vara temporär. När viruset väl är under kontroll är en ganska snabb återhämtning i ekonomisk aktivitet att vänta. Reducerade lagernivåer kommer att byggas upp och uppskjuten aktivitet realiseras. Virusdrivna stimulansåtgärder från världens stater och centralbanker kommer att addera ytterligare stöd åt återhämtningen. Ju hårdare viruset slår, desto större kommer stimulansåtgärderna att vara.

Lättare penningpolitik

I år har räntan sänkts i många tillväxtmarknader. Bland dem finns Kina, även om den senaste sänkningen på 10 baspunkter var relativt modest. Den kinesiska regeringen ser nuvarande situation främst som ett utbudsproblem (stängda fabriker) och föredrar mer riktade åtgärder framför generella stimulanser. Men, fler räntesänkningar i Kina och andra tillväxtmarknader är förmodligen att vänta.

Johan Larsson, chefsstrateg.

Federal Reserve har än så länge inte hintat om några räntesänkningar. Men Feds budskap är tydligt; man kommer sänka om det behövs. Under 2019 demonstrerade Fed sin villighet för ”försäkringssänkningar” i respons till ekonomisk osäkerhet. I Euroområdet, där räntan redan är negativ, är det oklart om ytterligare lättnader kommer att få effekt på ekonomin. Beslutsfattare är medvetna om detta och det pågår en alltmer intensiv diskussion rörande finanspolitikens växande roll.

Vinstbakslag

Efter svaga men bättre än väntade vinster förra året indikerade den ekonomiska återhämtningen under 2020 en förbättring. Coronaviruset kommer åtminstone tillfälligt att förhindra detta. Även utan bredare spridning utanför Kina kan tappet i kinesisk aktivitet få en stark men svårberäknad effekt på vinstutvecklingen. Störningarna i globala produktionsled innebär att många bolag har svårt att få tag på viktiga komponenter. I takt med att viruset sprids utanför Kina kommer effekten på vinstutvecklingen att tillta. Uppenbara svaghetskandidater är flygindustrin, turism och energi. För vissa kan likviditetsproblem leda till konkursrisk. Men så länge detta ses som temporärt lär banker och i slutändan regeringar kliva in.

Vid värre spridning skulle infektionsrädslan leda till svaghet för ett brett antal sektorer. Men, återigen bör man räkna med att svagheten är temporär. När den ekonomiska aktiviteten accelererar igen kommer även vinsterna att göra så.

Marknaden kommer att leta efter botten

I nuläget är osäkerheten rörande virusets spridning och hur det kommer att påverka ekonomisk aktivitet enorm, och investerarna är nervösa. Virusets spridning kommer att vara huvudfokus för marknaden ett bra tag. Tecken på skarpa ökningar i antalet drabbade i nya länder kan förlänga korrektionen. Både svag ekonomisk data och negativa vinstguidningar kan också addera till nervositeten.

Men, marknaden är nu till viss grad förberedd på en period av svag data och ytterligare virusspridning. Många kommer också dra slutsatsen att effekten är temporär. Gradvis kan fokus vändas mot den efterföljande studsen i ekonomisk aktivitet. Det talar mot en återhämtning för aktiemarknaden när den värsta osäkerheten försvunnit.

Lika viktigt för denna förväntade återhämtning är vikten marknaden fäster vid penningpolitiken. Trots tydlig svaghet inom tillverkningssektorn och allt väsen på Brexit- och handelsfronten gick marknaden starkt under 2019. Det är svårt att hitta en annan anledning till detta än den lättare penningpolitiken och det kraftiga räntefallet. Ytterligare lättnader i år samt nuvarande låga räntor är starka argument för att köpa aktier när virusrädslan börjar sjunka.

Hög osäkerhet fick oss att sänka övervikt i aktier. Det går inte att utesluta scenarion där kraftig spridning av viruset och många dödsfall drabbar ekonomisk aktivitet under kommande månader. Men vi är fortfarande positivt inställda till aktier på längre sikt. Värderingen är onekligen förhöjd inom vissa områden, men jämfört med den låga avkastningen på alternativa investeringar ser aktier fortfarande attraktiva ut när den värsta rädslan släppt. Detta talar för en neutral hållning.

Läs hela rapporten Global Asset Allocation Strategy: Vatten under bron i sinom tid. Mars 2020 (pdf, 1 MB).

Se även Kommentar till coronaviruset och turbulensen på marknaderna

Publicerat 02.03.2020