Ekonomi

Marknadssyn: Häng med i svängarna

Värderingen på aktiemarknaden är i absoluta tal tämligen ansträngd men relativt övriga tillgångsslag blir bedömningen en annan, skriver våra investeringsstrateger i sin senaste Marknadssyn som gäller för februari månad.

Oops! Please enable marketing cookies to view content like this from Nordea

Coronaviruset och den ökade volatiliteten i marknaden har sannolikt bidragit till att dämpa ett överdrivet marknadssentiment vilket vi på sikt tror kan skapa goda förutsättningar för en fortsatt positiv börsutveckling. Vi behåller övervikten i aktier med fokus på förbättrade makro- och vinstutsikter.

Förbättrad global tillväxt
Efter en rad besvikelser som tog sin start under inledningen på 2018 verkar den globala ekonomin nu äntligen hittat fast mark under fötterna. Även om det är för tidigt att helt signalera faran över är ändå riktningsförändringen tydlig. Nedgången har i mångt och mycket varit centrerad till tillverkningssektorn som nu förbättras långsamt. Inte minst med hjälp av stöd från duvaktiga centralbanker och rekordlåga räntor. Inbromsningen i tillverkningsindustrin har på sistone även kunnat avläsas i tjänstesektorn, men där är nivån fortsatt god mycket tack vare en stark privatkonsumtion.

Michael Livijn, chefsstrateg.

Tillväxten i USA och Kina kan mycket väl komma att sjunka något i år. I USA avtar effekten från tidigare skattesänkningar och för kinesisk del verkar den strukturella avmattningen hålla i sig, men nedgången förväntas bli hanterbar och endast måttlig. Det ska dock inte uteslutas att den stimulativa och duvaktiga centralbankspolitiken kan medföra att den globala ekonomin överraskar positivt, då med stöd från andra regioner. Magnituden på den förväntade avmattningen i världens två största ekonomier förväntas bli liten, även om coronaviruset ökar osäkerheten, inte minst på kort sikt. Vad gäller historiska referenser kan det vara värt att notera att SARS-viruset vägde på tillväxten i många asiatiska länder under ett kvartal men att den ekonomiska återhämtningen under påföljande kvartal till stor del hämtade igen nedgången. Efter förra årets dämpade utveckling finns det också goda förutsättningar för många utvecklingsländer att leverera ett bättre resultat under innevarande år.

Expansiv men inte expansivare penningpolitik
Centralbankerna kommer fortsatt att vara duvaktiga, men ytterligare omfattande stimulanser från till exempel Fed, ECB eller PBOC tror vi inte ligger i korten. Där det finns fortsatt utrymme för stimulanser är sannolikt i många tillväxtmarknader, så länge de är villiga att se bortom den tillfälliga men kraftiga inflationsuppgången kopplat till livsmedel. Men trots att det sannolikt inte finns mycket utrymme för en mer duvaktig centralbankspolitik fortsätter de nuvarande och historiskt låga räntenivåerna att ge stöd åt ekonomin och vinstutsikterna, och penningpolitiken kommer finnas kvar som ett stöd under lång tid framöver.

Från vinstrecession till vinsttillväxt
Under föregående år lyckades inte företagen få vinsterna att växa, men när vi nu blickar framåt ser förutsättningarna bättre ut och om konjunkturutsikterna håller i sig förväntas vinsttillväxten återvända till mer normala 5-8 %. Om detta realiseras kommer den aktuella vinstrecession att framstå som föga imponerande ur ett historiskt perspektiv, men givetvis med gott stöd från centralbankerna. Rapportsäsongen, om än i ett tidigt skede, indikerar att bolagsvinsterna i USA kan stiga något jämfört med Q4 2018. Detta för oss till värderingen, som vid första anblick och i absoluta tal ser tämligen ansträngd ut. Relativt andra tillgångsslag blir bilden dock något mer nyanserad.

Beaktar vi utvecklingen på räntesidan, med rekordlåga räntor och lägre kreditspreadar, framstår aktier fortsatt som attraktivt värderade. Riskpremien tenderar dessutom att komprimeras under konjunkturuppgångar. Detta förutsätter givetvis att räntenivåerna inte stiger kraftigt eller att bolagsvinsterna faller.

Intresserad av att veta mer, läs den senaste upplagan av Marknadssyn (pdf, 1 MB).

Text: Michael Livijn

Publicerat 31.01.2020