Ekonomi

Marknadssyn: Extrem balansakt

Marknaden för riskfyllda tillgångar återhämtade sig under april månad men den globala ekonomin möter fortsatt enorma utmaningar. Vinstutsikterna har nu börjat falla kraftigt och kombinerat med en stigande marknad påverkades värderingen negativt.

Marknaden verkar nu blicka bortom ett förlorat 2020 vilket inte minst återspeglas i vinstutsikterna för 2021. I det korta perspektivet ser vi att risken för ett bakslag har ökat och behåller därför vår neutrala syn på tillgångsslaget aktier.

Djup lågkonjunktur följt av återhämtning

För att begränsa smittspridningen infördes omfattande karantänåtgärder och som ett resultat tvärbromsade den globala ekonomin. Den kraftiga inbromsningen har resulterat i historiskt svag produktionsdata samtidigt som vi fått se skenande arbetslöshetssiffror. Karantänåtgärderna har gett upphov till en lågkonjunktur som av allt att döma kommer bli värre och djupare än den vi fick uppleva efter finanskrisen. Men många av åtgärderna som vidtagits har också haft positiv effekt, vilket inte minst utvecklingen i Kina visar. Om utvecklingen i Kina kan upprepas kan återhämtningen snabbas på men att återvända till nivåerna före virusutbrottet kommer sannolikt ta tid.

Från ett marknadsperspektiv kommer dystra makrosiffror under kommande månader att spela mindre roll. Istället kommer fokus att landa på de ekonomier som nu öppnar upp igen, och den gradvisa öppningen av hårt drabbade områden i Europa har på sistone bidragit till att stärka sentimentet i marknaden. I processen att öppna upp och återgå till ett normalläge är det av yttersta vikt att politiker och centralbanker gör sitt yttersta för att undvika onödiga konkurser och en ökad andel långtidsarbetslösa. Historiskt vet vi att kraftfulla åtgärder har varit viktiga för att återställa förtroendet i marknaden. Det kommer sannolikt krävas ytterligare åtgärder för att få fart på den ekonomiska aktiviteten men det verkar som om den politiska viljan att agera redan är på plats.

Stor kreativitet från världens centralbanker

Krisen har lett till att centralbankerna fått agera med stor kreativitet, detta för att begränsa de negativa skadeverkningarna. Fed har varit mest kreativa och har bland annat utvidgat sina tillgångsköp till att även omfatta investeringar i högavkastande obligationer, där det även spekuleras att ECB kan komma att välja samma väg. Bank of Japan som tidigare givit sig själva stort mandat att agera uppgraderade nyligen storleken på sitt åtgärdsprogram. I dagsläget verkar det helt enkelt inte finnas någon bortre gräns för hur centralbankerna kan tänkas agera.

Den nuvarande krisen kommer även kräva ett stort mått av finanspolitiska åtgärder, detta om de ekonomiska skadeverkningarna ska kunna begränsas. På den positiva sidan kan noteras att politikerna denna gång i många fall valt att agera både tidigt och kraftfullt.

Ett vinstmässigt förlorat år

Resultatförväntningarna har gradvis anpassat sig till de nuvarande makrosutsikterna. För Q1 har vinsterna revideras ned med nästan 20% och för Q2 med över 30%. För såväl Q2 som för resterande del av året har vi inte nått vägs ände utan förväntningarna kommer fortsätta att falla ett tag till. Hittills har de förväntade vinsterna för helåret 2020 justerats ned med motsvarande 20%.

Johan H Larsson, chefsstrateg.

När de förväntade vinsterna faller samtidigt som börsen stiger påverkar det värderingen negativt och värderingen i aktiemarknaden är nu tillbaka till tidigare toppnivåer. Denna utveckling påverkar givetvis risken för kortsiktiga bakslag, men överlag verkar marknaden just nu bortse från vad som händer på kort sikt till förmån för lite ljusare utsikter på lite längre sikt. Med lite längre tidshorisont är värderingen inte heller lika ansträngd. Relativt räntemarknaden framstår aktiemarknaden fortsatt som köpvärd.

Marknaden balanserar just nu mellan förhoppningen om en förbättring på lite längre sikt och det minst sagt negativa  kortsiktiga perspektivet.

Konsekvenser på lång sikt

De långsiktiga utsikterna är avgörande för sentimentet på marknaden och coronakrisen kommer föra med sig betydande och bestående långsiktiga konsekvenser, inte minst ekonomiska. Men omfattningen är fortsatt mycket osäker.

Det mest negativa scenariot vore om vi hamnade i en situation liknande den efter finanskrisen med en lägre produktivitetstillväxt. En situation som skulle kunna realiseras av en kommande förväntad de-globalisering. I ett mer positivt scenario skulle det accelererande användandet av teknik och tekniska lösningar kunna medföra produktivitetsvinster. Hur situationen i slutänden spelar ut och hur marknaden ser på framtiden kommer påverka synen och acceptansen för den aktuella värderingen.

Volatiliteten faller tillbaka

Historiskt aggressiva stimulansåtgärder från både regeringar och centralbanker har lyckats dämpa volatiliteten i marknaden. Ur ett historiskt perspektiv är volatiliteten fortsatt hög och kommer sannolikt behöva komma ner ytterligare för att återställa ett mer normalt investeringsklimat.

Givet volatiliteten, kopplat till den stora osäkerheten, och mot bakgrund av en senaste tidens kraftiga uppgång, väljer vi att behålla vår neutrala allokering i aktier och konstaterar att det sannolikt kommer bättre köptillfällen framöver. Risken för en korrigering får anses ha ökat och vi anser att fokus i rådande marknadsklimat bör ligga på att återkommande rebalansera portföljen för att på så sätt kunna ta del av uppgångarna och i andra änden minska risken för större förluster än nödvändigt.

/Johan H Larsson, chefsstrateg.

Läs hela rapporten här. (pdf, 1 MB)

Publicerat 30.04.2020