Ekonomi

Klarar ditt företag en skilsmässa?

Är ni flera delägare i företaget? Då bör du överväga ett äktenskapsförord för att skydda dig och dina kompanjoner. Private Bankings jurist Jennifer Roos belyser vad du bör tänka på för att trygga dig själv och bolaget.

Jennifer Roos
Tänk efter före. En skilsmässa kan bli en besvärlig historia för ett företag om delägarna inte skrivit äktenskapsförord, menar Jennifer Roos, jurist på Private Banking.

En företagsägares andel av aktierna i ett fåmansbolag utgör som regel giftorättsgods. Det ska i så fall bodelas vid en eventuell skilsmässa. Även om du inte behöver ge din andel av företaget till din make måste du fortfarande lösa ut halva värdet i bodelningen. Detta kan få stora och svåra konsekvenser både för dig och bolaget, kanske en konkurs i värsta fall, om du inte vidtagit rätt åtgärder på förhand. En sådan åtgärd är att skriva äktenskapsförord.

Missat äktenskapsförord kan få konsekvenser

Företagare ingår ofta aktieägaravtal som bland annat förbinder dem att se till att deras aktier förblir enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. Ibland avstår sedan aktieägaren från att fullfölja avtalet med ett upprättat äktenskapsförord, kanske av okunskap. I andra fall upprättas äktenskapsförord i hast, utan en grundlig genomgång på förhand med makarna ifråga. Inte sällan lever aktieägaren och kompanjonen därefter i en falsk trygghet.

Om du skriver på ett aktieägaravtal där du förbinder dig att upprätta äktenskapsförord, och inte följer upp detta på rätt sätt, kan det leda till en rad allvarliga följder. Gentemot övriga aktieägare har du gjort dig skyldig till kontraktsbrott och om du i framtiden skulle skilja dig kommer värdet av din aktieandel att ingå i bodelningen mellan dig och din make.

Du behöver alltså kunna visa att ditt aktieförvärv är enskild egendom, eller har finansierats med hjälp av sådan egendom, för att du inte ska riskera att dela med dig av värdet.

Jennifer Roos
Tänk på att fortlöpande se över de avtal som skyddar dig och ditt kapital på bästa sätt.

Inte bara företagets intresse ska styra

När du ingår ett äktenskapsförord är det också avgörande på vilket sätt det sker. Många företagare skriver äktenskapsförord i nära anslutning till att aktieägaravtalet tecknas, och inte sällan upprättas avtalet på förhand av bolagets egen affärsjurist.

Här rekommenderar jag att man även involverar en familjerättsjurist, så att avtalsskrivningen sker utifrån en grundlig genomgång av båda makarnas ekonomiska konsekvenser av äktenskapsförordet. Om du och din make blir oense i framtiden kan det annars finnas risk för olyckliga omständigheter som inverkar på frågan hur ditt äktenskapsförord ska bedömas. Mer om detta längre ner i artikeln.

Se över äktenskapsförordet vid omstruktureringar

Planerar du omstruktureringar av ditt befintliga bolag och kanske vill ha det vilande efter att verksamheten sålts? Vanligen bildar man då ett holdingbolag.

Här är det centralt att dessförinnan se över ditt äktenskapsförord. Även om aktierna i ditt befintliga bolag är enskild egendom behöver man i merparten av fall skriva ett nytt äktenskapsförord, så att även aktierna i det nya holdingbolaget blir enskild egendom.

Jennifer Roos
Det finns alltid en risk att makar träffar oförmånliga avtal, utifrån den beroendeställning de har till varandra. Därför är det viktigt hur ett äktenskapsförord är formulerat, slår Jennifer Roos fast.

Oförmånliga äktenskapsförord kan jämkas

Ofta associerar vi ogiltiga avtal med uppenbara brister som förfalskningar, eller avtal som ingåtts under tvång. Inte lika ofta tänker vi på möjligheten att våra avtal kan komma att jämkas eller frånses i sin helhet på grund av andra omständigheter.

Även om du kanske redan har ett formellt giltigt äktenskapsförord kan det uppstå dramatiska konsekvenser för din ekonomi när lagliga jämkningsbestämmelser tillämpas. Det är därför avgörande att du inte bara tar steget att upprätta ett äktenskapsförord utan även noga överväger hur du väljer att göra det.

Det går aldrig att bortse från att det finns en påfallande risk att makar träffar oförmånliga avtal, utifrån den beroendeställning de har till varandra. Detta i förening med de moderna digitala tjänster som tillkommit de senaste åren – med bara några enkla knapptryckningar kan man numera själv upprätta ett äktenskapsförord. Tyvärr medför det ofrånkomligen en ökad risk att vi om några år kommer se en ökning av tvister kopplade till befintliga äktenskapsförord, där man inte tänkt sig för ordentligt.

Ett viktigt rättsfall får illustrera detta, där en skyddsregel i Avtalslagen tillämpades på ett bodelningsavtal som var till nackdel för den svagare parten. Samma principer kan göras gällande angående äktenskapsförord.

Jennifer Roos
"Om du skriver på ett aktieägaravtal där du förbinder dig att upprätta äktenskapsförord, och inte följer upp detta på rätt sätt, kan det leda till en rad allvarliga följder.”

Den oskäliga skifteslikviden

År 2020 meddelade Högsta domstolen sitt avgörande NJA T 1413–19, ”Den oskäliga skifteslikviden”, i en bodelningstvist mellan två tidigare makar. Det avgörandet har bedömts öppna upp för en vändning av den tidigare restriktiva tillämpningen av jämkningsyrkanden avseende befintliga avtal.

I det aktuella målet fanns ett bodelningsavtal som undertecknats av båda parter, där den ene maken som bodelningslikvid erhållit ett väsentligt lägre belopp än om giftorättsgodsets värde delats lika. Makarna var införstådda med att avtalet gagnade den ene parten ekonomiskt och hade skrivit in en motivering för hur de enats kring detta. Efter avtalets ingående ändrade sig den förfördelade maken och begärde i domstol att avtalet skulle frånses, alternativt ändras, och boets värde i stället delas lika. Högsta domstolen biföll hans yrkande då man menade att omständigheterna vid perioden för avtalets ingående, tillsammans med den kraftiga skevdelning avtalet innebar, sammantaget medförde att avtalsvillkoren var att ses som oskäliga.

Viktigt se över sina avtal

Med denna nya rättspraxis är det än mer angeläget än tidigare att noga planera och se över sitt äktenskapsförord och andra familjejuridiska avtal så de inte ger en falsk trygghet.    

Kontakta alltid en familjerättsjurist när förändringar sker för att ge dig själv de bästa förutsättningarna att skapa och fortlöpande se över de avtal som skyddar dig och ditt kapital på de sätt du önskar, såväl i dag som i framtiden. Din rådgivare i Nordea Private Banking hjälper dig att boka tid.


Foto: Peter Cederling Text: Jennifer Roos

Publicerat 01.03.2023