Hållbarhet

Investera med hållbarhets­tema

Kan din portfölj bidra till att lösa utmaningarna som världen står inför? Vi tittar närmare på en ny rapport från Nordea om ESG-investeringar, som beskriver hur man kan investera utifrån givna hållbarhetsteman.

Eva Palmborg, ansvarig för hållbara investeringar i Nordea
Eva Palmborg, ansvarig för hållbara investeringar i Nordea. Foto: Peter Cederling

Klimatförändringarna blir alltmer påtagliga och världen har drabbats av en pandemi. Det har ökat frågorna från både privatpersoner och stora institutionella investerare om hur de kan hjälpa till att finansiera en mer hållbar framtid och till och med hantera vissa globala utmaningar.

Det växande intresset för placeringar med hållbarhetsfokus beror förstås främst på en djup oro som många känner för människans och planetens framtid, men speglar också ett allt större intresse för sparande och placeringar utifrån olika teman.

– Att investera tematiskt innebär ett större fokus på långsiktiga trender än enskilda bolag och sektorer, säger Eva Palmborg, ansvarig för hållbara investeringar i Nordea.

Eva Palmborg, ansvarig för hållbara investeringar i Nordea
Foto: Peter Cederling

Visste du att:

Enligt Global Sustainable Investments Alliance ökade det förvaltade kapital som investerats utifrån ett eller flera hållbarhetsteman med hela 605 procent mellan åren 2016 och 2020.

Tematiska investeringarna handlar om att hitta möjligheter som uppstår till följd av globala megatrender, innan de blir välkända och etablerade. Det kan till exempel röra sig om ny teknik som ritar om hela kartan i en viss bransch eller att en ny medelklass är på väg att uppstå i ett tillväxtland.

Under de senaste åren har de globala hållbarhetsutmaningarna och deras möjliga lösningar blivit till viktiga teman som sannolikt kommer att utvecklas mycket de kommande åren.

– Den som placerar utifrån ett hållbarhetstema har bra möjlighet att försöka lösa våra globala problem och samtidigt få en god avkastning. Men det är viktigt att vara systematisk, menar Eva Palmborg.

Det kan verka enkelt att ta itu med samhälls- eller miljöproblem genom att satsa på bolag som erbjuder olika lösningar, men för den enskilda placeraren kan det vara ganska komplicerat att genomföra en sådan strategi. Ett bra sätt är att utgå från FN:s 17 hållbarhetsmål, som ger vägledning om vad som behöver förbättras i världen fram till år 2030. 

Varför placera utifrån ett hållbarhetstema?

Det finns flera skäl till varför globala hållbarhetsutmaningar är ett relevant tema som redan rönt stort intresse bland både privatpersoner och institutionella investerare. Ett skäl är förstås möjligheten att både få avkastning och samtidigt bidra till att göra världen mer hållbar.

– Sedan finns det många som anser att investeringar i lösningar på globala problem i slutänden gynnar världsekonomin och den långsiktiga börsutvecklingen. Och slutligen så ökar kraven på kapitalförvaltarna att deras investeringsalternativ ska ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer, framhåller Eva Palmborg. 

Varför stödja FN:s hållbarhetsmål?   

Alla länder som är medlemmar i FN har antagit FN:s 17 mål för en hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. FN:s hållbarhetsmål är det närmaste man kommit en internationell strategi för en bättre och mer hållbar framtid. För att uppnå målen krävs investeringar på uppskattningsvis 5–7 biljoner dollar varje år.

Visste du att:

Om cirka 7 procent av världens privatägda kapital investeras i de hållbara målen varje år så kan vi nå FN:s hållbarhetsmål till år 2030.

– Statliga investeringar räcker inte, men om cirka 7 procent av de privata investeringarna dedikeras mot något av målen per år så kan de faktiskt uppnås. Därför är det så viktigt att privatpersoner och privata företag väljer sparade och placeringar som gynnar hållbarhetsmålen.

I takt med att vi närmar oss 2030 måste regeringarna runtom i världen införa nya lagar och styra kapital till mer hållbar ekonomisk aktivitet, och det kommer att påverka näringslivet, enskilda företag, regioner och länder.

– Osäkerheten är dock stor kring tidpunkten för detta skifte och dess omfattning. Det kan därför vara bra att utgå från hållbarhetsmålen för att förstå trenderna och identifiera riskerna, menar Eva Palmborg.

Vad är det viktigaste att känna till? 

Om du är intresserad av att investera utifrån ett hållbarhetstema och själv vill skapa dig en uppfattning kan du följa stegen nedan, som alla presenteras i ESG-publikationen nedan. Men du behöver inte sätta dig in i detaljerna om det verkar komplicerat, det kan du överlåta åt Nordeas investeringsstrateger. De följer trenderna, analyserar marknader och nyckeltal och föreslår lösningar baserat på olika riskprofiler och individuella preferenser. Utbudet av fonder som investerar utifrån ett hållbarhetstema är under snabb tillväxt och redan nu kan din rådgivare hjälpa dig att investera i teman som vatten, jämställdhet och klimat. 

Fem steg för att investera utifrån ett hållbarhetstema

De fem stegen nedan gäller både privatpersoner och institutionella investerare, men alla har kanske inte tid eller resurser att utföra detta arbete. Du och din rådgivare  i Private Banking har då god nytta av de rekommendationer som bankens investeringsstrateger tar fram.  

1) Bestäm vilket hållbarhetstema eller hållbarhetsmål du vill stödja

Här utgår du från vad du själv tycker är viktigt och vilka möjligheter som du ser på marknaden. Som nämnts är FN:s hållbarhetsmål är en bra utgångspunkt.

2) Välj statistik och nyckeltal som är relevanta för ditt mål

När du har valt ett mål bör du fundera över vilka kriterier du vill att produkten ska uppfylla samt vilken statistik du kan använda för att utvärdera olika alternativ. Utöver att stödja det aktuella målet kan du exempelvis ställa krav på avkastningshistorik och övergripande hållbarhetsnivå. Enligt ESG-publikationen kan ESG-betyg ge bra kompletterande vägledning.

3) Hitta en fond eller en annan produkt som motsvarar dina önskemål

Utvärdera olika fonder och andra produkter med den statistik och de nyckeltal som du har valt. När du har hittat några alternativ som uppfyller dina kriterier så undersöker du hur väl de stödjer ditt hållbarhetsmål. Att en fond totalt sett överensstämmer med ditt valda mål kan dölja att fonden har underliggande innehav som inte gynnar målet.

4) Undersök hur stor del av portföljen som ska utgöras av temafonder

Om du vill behålla din aktuella risk- och avkastningsprofil är det viktigt att den nya placeringen inte stör balansen i din portfölj. ESG-publikationen visar att exponeringen mot globala aktier till viss del kan bytas ut mot en aktiefond med hållbarhetstema. Enligt rapporten bör temafonder stå för högst 25 procent av en portfölj.

5) Kombinera flera hållbarhetsteman eller hållbarhetsmål

Om du vill stödja flera hållbarhetsmål behöver du se över hela portföljen och bedöma hur den stödjer dina teman eller mål. När man har flera teman i en portfölj finns det en risk att en fond som gynnar ett mål samtidigt missgynnar ett annat.

Här kan du läsa hela rapporten. Mer information och vägledning finns i den fullständiga versionen av ESG-rapporten ”Sustainability-Themed Investments. A practical guide for investors”.

Publicerat 30.11.2021