Ekonomi

Hur skyddar jag min enskilda egendom?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom, något som kan få stor betydelse vid en bodelning. Men hur blir egendomen enskild och hur behåller jag den? Private Bankings familjerättsjurist Helene Rydberg Unger reder ut begreppen.

Helene Rydberg Unger
Helene Rydberg Unger, familjerättsjurist Nordea Private Banking.

Kort sagt är giftorättsgods egendom som ska delas mellan makar i händelse av skilsmässa eller dödsfall. Enskild egendom ska inte bodelas.

Alla gifta makars egendom är giftorättsgods, om det inte finns villkor om enskild egendom. Dessa villkor ska i så fall vara inskrivna i någon form av juridiskt dokument. Det gäller även att hålla isär den enskilda egendomen från giftorättsgodset för att den ska bestå.  

Huvudregeln är giftorätt

Giftorätten omfattar både egendom som makarna ägde innan äktenskapet och sådant som anskaffas under äktenskapet.

Denna regel kom till för mer än hundra år sedan, då de flesta kvinnor inte förvärvsarbetade efter att de gift sig och kunde därmed inte skapa en egen ekonomi. Tanken var att hustrun skulle vara skyddad vid makens dödsfall eller vid en skilsmässa. Vi ska även komma ihåg att makar med gemensamma barn inte ärvde varandra förrän år 1988. Tidigare var det barnen som ärvde allt efter sin förälder, men den efterlevande maken/makan kunde begära bodelning av egendom som var giftorätt.

För att egendom ska bli enskild måste något av följande finnas:

Äktenskapsförord: Ett avtal mellan blivande makar eller redan gifta makar. Här fastställs att all egendom, viss egendom, eller kanske bara den ena makens egendomska utgöra enskild egendom.

Villkor i gåvobrev: Till exempel att sommarstugan som föräldrar ger till sina barn ska utgöra deras enskilda egendom.

Villkor i testamente: Att det som barn eller någon annan ärver ska utgöra enskild egendom.

Villkor i försäkring: Att det i en kapital- eller pensionsförsäkring står skrivet att det utfallande beloppet skall utgöra mottagarens (förmånstagarens) enskilda egendom.

Vad händer vid skilsmässa eller dödsfall?

Enskild egendom ingår inte i en bodelning, varken vid skilsmässa eller vid dödsfall. Har du exempelvis fått ett stort arv, och ett testamente finns som anger att detta är din enskilda egendom, då får du behålla egendomen vid en skilsmässa. Finns inget testamente utgör arvet giftorättsgods och ingår i det som ska bodelas.

Vid dödsfall ingår inte den efterlevande makens enskilda egendom i bodelningen, bara giftorättsgodset. Dock ärver maken den enskilda egendomen, om paret hade gemensamma barn eller inga barn alls. Det är många som felaktigt tror att enskild egendom ärvs direkt av barn.

Egendom som används uteslutande för personligt bruk av en av makarna ska också undantas från bodelning i skälig omfattning. Kläder och smycken är typisk personlig egendom.

Enskild egendom och det som träder i dess ställe

Om jag äger pengar som enskild egendom vill jag kanske använda dem för att köpa mig något. Då blir det som träder i dess ställe automatiskt enskild egendom enligt lag. Detta kallas substitut.

Det kan dock skrivas in villkor i äktenskapsförord, testamente och gåvobrev att, det som träder i egendomens ställe ska utgöra giftorättsgods. Detta är dock inte så vanligt.

Här följer några exempel som belyser vad substitut för enskild egendom kan vara.

Exempel 1: Jag har ärvt 500 000 kronor som enskild egendom och köper en bil för 300 000 kronor som jag betalar med del av arvet. Bilen blir nu enskild egendom tillsammans med de resterande 200 000 kronorna. Om bilen minskar i värde eller till och med skrotas – då minskar även min enskilda egendom.  

Exempel 2: Två makar köper en sommarstuga och båda skrivs som hälftenägare av fastigheten. En av makarna betalar sommarstugan med enskild egendom. Då utgör den makens andel enskild egendom, medan den andre makens andel kanske blir giftorätt – som ska delas vid en eventuell skilsmässa. Många makar tror nog att hela fastigheten blir giftorätt eftersom den är samägd. Men det är viktigt att tänka på vilka medel sommarstugan betalats med.

Exempel 3: Jag köper en bostad som finansieras genom att kontantinsatsen betalas med gåvopengar som utgör enskild egendom och resterande köpesumma med bolån. Då blir troligtvis hela bostaden att betrakta som enskild egendom.

Avkastning på enskild egendom

Den som vill att avkastningen ska vara enskild egendom måste reglera detta i äktenskapsförord, testamente, gåva eller försäkringsvillkor. Huvudregeln är nämligen att avkastningen av enskild egendom är giftorätt. Exempel på avkastning från enskild egendom är:

• Ränta på kapital

• Utdelning från aktier på börsen

• Utdelning från aktier i fåmansbolag

• Hyresintäkter/arrendeintäkter från fastighet, hyresfastighet och skogsfastighet

Sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods

Har jag enskild egendom så ska denna egendom hållas åtskild och inte sammanblandas med det jag äger som giftorätt. Överlag är det viktigt att rådgöra med jurist hur man ska gå tillväga för att skydda en gåva som ska utgöra enskild egendom.

Om jag fått ett större gåvobelopp och givaren glömt att skriva in att avkastningen ska utgöra enskild egendom i gåvobrevet kan det bli problem. Jag kanske sätter in pengarna på ett investeringssparkonto och börjar köpa aktier. Utdelningen som sedan kommer blir giftorätt och därmed uppstår en sammanblandning på kontot när jag fortsätter att köpa och sälja och nya utdelningar kommer.

Vanligt är också att man får pengar i arv, med villkor i testamente att detta ska utgör enskild egendom. Pengarna sätts in på ett konto där det sedan tidigare finns sparpengar som är giftorätt. Pengar tas ut och sätts in och till slut urholkas den enskilda egendomen.

Om jag ska bevisa att det finns enskild egendom på detta konto - ja då måste jag föra en noggrann bokföring. Detta är svårt att förlita sig på. Mitt råd är i stället att sätta in de ärvda pengarna på ett nyöppnat konto där bara enskild egendom ska finnas.

Ett annat exempel är en förälder som vill ge en gåva av kontanta medel till sitt vuxna barn. I gåvobrevet skrivs in att gåvan ska utgöra enskild egendom. Dottern ifråga använder sina pengar för att renovera bostaden som hon äger med sin make. Här riskerar gåvotagaren att den enskilda egendomen försvinner, då den nu blandas med giftorättsgods.

Kanske dottern och hennes make istället vill köpa en ny bostad. Gåvotagaren använder gåvan för att finansiera sin del av köpet. Gåvotagarens del i fastigheten kan bli enskild egendom, men det bör dokumenteras noga mellan makarna. 

Vid en skilsmässa är det den make som påstår att den har enskild egendom som måste bevisa det. Om det har gått lång tid, och många transaktioner har gjorts sedan man hade den ursprungliga enskilda egendomen, kan detta vara mycket svårt om man inte har varit noggrann med att dokumentera alla steg.

Delägare i fåmansbolag

Är du gift och egen företagare och är aktierna i bolaget din enskilda egendom? Om aktierna är enskild egendom är dessa skyddade vid en bodelning. Om aktieutdelningarna (avkastningen) är enskild egendom är det viktigt att dokumentera vart utdelningarna tar vägen. Sätts de in på separat konto eller används för att köpa något?

Om bolaget ifråga säljs och skattas av direkt då blir försäljningslikviden (substitutet) enskild egendom. Kanske bolaget istället läggs vilande, med syftet att det efter fem år ska göras en utdelning till en lägre beskattning, då blir utdelningen enskild egendom om det är villkorat så. Men finns inget villkor skrivet om att avkastningen ska vara enskild egendom – då blir utdelningen som görs efter fem år giftorättsgods.

Min kollega Caroline Törnquist har nyligen skrivit en artikel om vad egna företagare bör tänka när det gäller äktenskapsförord. Läs gärna den artikeln här.

Avslutningsvis

I denna artikel har jag skrivit om när enskild egendom sammanblandas med giftorätt och vad som kan hända, men inget fall är det andra likt. Vid en diskussion med makar om ägandet och om sammanblandning skett så måste varje fall genomlysas. Det blir olika bedömningar från fall till fall.

Har du frågor om enskild egendom? Kontakta gärna din rådgivare i Private Banking som kan boka in ett möte med någon av oss jurister.   

Jag vill också tipsa om ett webbinarie på ämnet som vi kommer att sända den 18 mars, där det finns möjlighet att ställa frågor. Inbjudan skickas ut via mejl.

Text: Helene Rydberg Unger
Foto: Håkan Flank

Publicerat 03.03.2021