Ekonomi

Glömda avdraget fyller 10 år

Känner du till att det går att få skatteavdrag när man förvärvar andelar i ett mindre företag? De flesta har aldrig hört talas om detta. Men Private Bankings affärsjurist Rickard Krantz vet vad det handlar om och kan berätta mer.

Rickard Krantz
Investeraravdraget har inte blivit en succé. Private Bankings affärsjurist Rickard Krantz reder ut varför – och hur det kommer sig att många missar det.

Den 1 december 2023 var det tio år sedan investeraravdraget infördes. Avdraget är tänkt att främja investeringar i nystartade och små företag. Trots att vi nu alltså har haft möjligheten ett helt decennium hör man tämligen sällan talas om företagare och investerare som har nyttjat avdraget – eller ens funderat på att använda det.  

Vad handlar det då om? Jo, den som förvärvar andelar i ett mindre företag kan med hjälp av investeraravdraget få 15 procents ”rabatt” på investeringen av staten. Gör man en investering på, låt säga 1 miljon kronor, kan man alltså få tillbaka 150 000 kr via skatten.

Men tittar man på statistik från Skatteverket bekräftas bilden av att det är bortglömt. Investerarnas skattelättnad på grund av avdraget kan beräknas till ca 50 miljoner kronor om året sedan starten. Det är en bråkdel av den omfattning man hade tänkt att avdraget skulle nå. Vid införandet beräknade regeringen att statens kostnader för investeraravdraget skulle uppgå till 800 miljoner kronor årligen. Då ska man också beakta att såväl investeringar som antalet nystartade företag har ökat under den här perioden.

15 procents rabatt från staten – vad är problemet?

Investeraravdraget har alltså inte varit någon succé, långt ifrån. Finns det någon hake? Ja, inte bara en, utan en hel uppsjö. Vi kommer nu att gå igenom hur det fungerar, liksom en del av kraven för att få avdraget.

Investeraravdraget innebär att en privatperson får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Skattelättnaden blir därmed 15 procent av investerat belopp. Avdraget uppgår till maximalt 650 000 kr per år, vilket alltså motsvarar investeringar på 1 300 000 kr. Skattelättnaden blir i så fall 195 000 kr. Detta gäller oavsett om du investerat i ett eller flera bolag.

Begäran om investeraravdrag görs i inkomstdeklarationen (bilaga K11). Företaget som tagit emot betalning för andelarna ska lämna en kontrolluppgift (KU28) som visar att företaget uppfyllt villkoren för investeraravdrag och andelsägarens underlag för avdraget. Det är dock inte ovanligt att företagen missar detta.

Krav på investeraren

För att ha rätt till investeraravdrag, måste investeraren i korthet uppfylla följande villkor:

• Skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna

• Kontant betalning av andelarna vid företagets bildande eller vid en nyemission

• Investeraren eller närstående får inte tidigare ha ägt andelar i företaget eller i ett annat företag inom samma koncern

Det här innebär alltså att man inte kan få investeraravdrag om investeringen görs i en nyemission i eget eller någon närståendes företag eller om investeringen till exempel sker via en apportemission eller kvittningsemission.

Krav på företaget

Även för företaget finns det vissa villkor:

• Företaget får inte ha varit verksamt i mer än sju år

• Företaget ska uteslutande, eller så gott som uteslutande, bedriva rörelse. Holdingbolag fungerar i regel inte

• Företaget ska vara av mindre storlek, max 80 msek i nettoomsättning eller balansomslutning, och mindre än 50 anställda

• Företaget har ett löneunderlag på minst 300 000 kr

• Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter

• Andelar i företaget får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF-plattform

Krav finns i fem år efteråt

Den som har fått ett investeraravdrag beviljat, behöver sedan vara uppmärksam på vissa situationer fem år efter investeringsåret. I en del situationer under den perioden kan avdraget vara tvunget att återföras till beskattning.

Exempel på sådana situationer är följande:

• Andelarna i företaget avyttras

• Andelarna överförs till en kapitalförsäkring

• Andelarna ges bort i gåva

• Investeraren eller närstående tar emot utdelningar eller värdeöverföringar som överstiger ett visst belopp

• Utflyttning från Sverige

• Företaget gör vissa interna förvärv

• Företaget går i konkurs eller likvideras

Återföring av avdraget sker det år en situation för återföring uppkommer, till exempel vid en försäljning eller för hög utdelning. Investeringsårets taxering ändras dock inte.

Ändå värt att fundera på?

Sammanfattningsvis kan alltså den som uppfyller kraven för investeraravdraget få en tämligen generös skatterabatt, inte många investeringar ger 15 procent tillbaka vid investeringstillfället. Trots denna skatteförmån för investeraravdraget en ytterst marginaliserad tillvaro.

När man går igenom de olika kraven kan man i viss mån förstå varför. I många fall fungerar det helt enkelt inte. Många investeringar sker exempelvis genom holdingbolag på ett eller annat sätt och då fungerar i regel inte investeraravdraget.

I andra fall kan de olika förutsättningarna och villkoren upplevas som krångliga i största allmänhet och man avstår kanske från att undersöka möjligheterna närmare. Kanske kan man säga att investeraravdraget lider av dåligt rykte. Något oförtjänt möjligen. Sannolikt missar många det här avdraget i onödan.

Om du är intresserad av att läsa mer om investeraravdraget så hittar du information här på Skatteverkets hemsida.


Text: Rickard Krantz Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 01.12.2023