Ekonomi

Därför påverkas dina investeringar av vädret

Effekterna av den globala uppvärmningen medför inte bara skyfall och värmeböljor utan även högre risker för investerare, något som Nordeas hållbarhetsexperter Gunnela Hahn och Emmy Lööw tar fasta på i en ny rapport.

World Economic Forum beräknar att av de tio största riskerna de kommande åren för världsekonomin är är åtta relaterade till hållbarhet.

Sommarens väder i Europa har gett oss en vink om det nya normala. I Norden spårar tåg ur och vattenkraftsdammar rämnar till följd av skyfall, medan Sydeuropa ser sina skördar torka ihop i extrema värmeböljor medan skogarna brinner. Av de tio största riskerna för världsekonomin det kommande decenniet är åtta relaterade till hållbarhet, enligt World Economic Forum. Två är sociala och sex av riskerna är relaterade till klimat och miljö.

Även investerare möter allt högre risker i sina portföljer, utifrån effekterna av den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald. Dessa kriser kan påverka hela det globala finansiella systemet. En långsiktig investerare gör därför klokt i att integrera dessa risker och ta tillvara de möjligheter som öppnar sig. Genom att se bredare och djupare på risk kan vi fatta bättre investeringsbeslut.

Nedan följer några exempel på det vi i finansbranschen kallar ESG-risker, dvs. miljö-, sociala och bolagsstyrningsrisker.

Grundläggande för allt liv

Naturen och miljön sätter gränserna för både livet på jorden och de ekonomiska aktiviteter vi människor bedriver. Ett aktuellt räknexempel visar tydligt hur de direkta, fysiska effekterna av klimatförändringarna kan drabba den globala ekonomin: Kostnaderna för torka, bränder och extrema väderhändelser beräknas enligt flera centralbanker uppgå till minst 20 procent av världens samlade BNP varje år i slutet av detta sekel om vi fortsätter som hittills.

Om vi stället följer Parisavtalet och begränsar uppvärmningen till högst två grader jämfört med förindustriell tid blir kostnaden ”bara” tre procent av BNP årligen globalt. Ju fortare världen fasar ut fossil energi, desto mindre kostsamt blir det.

Emmy Lööw
Som investerare kan man fatta bättre beslut och minska riskerna genom att ta ett helhetsperspektiv i bolagsanalysen, menar Emmy Lööw, hållbarhetsexpert på Nordea. Foto: Henric Uhrbom.

Naturen och klimatet samspelar – exempelvis reglerar Amazonas både nederbörd och temperatur på planeten. Men i dag har skogen och naturkapitalet minskat kraftigt, och vi har den snabbaste utrotningen av arter på tio miljoner år. FNs ledare har därför bestämt att 30 procent av jordens yta ska skyddas eller restaureras till år 2030, alltså inom sju år. EU har ett mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald till samma år, 2030. Det kan låta smått utopiskt men allt detta kommer att påverka många företags verksamheter, om man får tro centralbankerna. Upp till hälften av alla tillgångar som förvaltas av finansiella institutioner är mycket eller kraftigt beroende av ekosystemtjänster, som pollinering, skogsråvara och rent vatten.

Sociala aspekter allt viktigare

Risken för att mänskliga rättigheter inte respekteras, liksom att andra sociala risker i företagens värdekedja negligeras, växer i takt med att klimatkrisen och naturkrisen förvärras. Jordbrukare drabbas av torka och översvämningar, och när mark omvandlas från skog till en gruva påverkar det såväl biologisk mångfald som vattenresurser och närliggande samhällen. För att energiomställningen ska ske smidigt behöver den vara någorlunda rättvis och jämlik. EU har därför skapat en särskild fond för att kompensera för förluster, exempelvis förlorade jobb i kolgruvor.

En studie från Oxford University och Arabesque visar att bolag som har anständiga arbetsförhållanden ofta kan uppvisa högre operativ lönsamhet och löper lägre risk för att skada sitt varumärke. Att följa internationella standarder för sociala frågor hjälper också bolagen att möta växande krav från såväl kunder som lagstiftare.

Gunnela Hahn
En rad studier visar på att välskötta bolag ofta drivs av ett helhetstänkande som är långsiktigt och med ett framåtblickande fokus på hållbarhet, säger Gunnela Hahn, hållbarhetsexpert på Nordea. Foto: Henric Uhrbom.

Företagens ledning och kultur avgörande

Ledningen i välskötta bolag drivs ofta av ett helhetstänkande som är långsiktigt och klokt, alltså hållbart. Studier, exempelvis från Mc Kinsey, visar att företag som uppvisar bättre kulturell och annan mångfald dessutom ofta är mer lönsamma, då fler perspektiv finns med när beslut fattas. Korruption är ett stort gissel som kostar världsekonomin fem procent av BNP. Företag och individer betalar cirka 10 biljoner kronor i mutor varje år, och det försvårar effektiv styrning i företagen.

Fler risker och möjligheter synliggörs med en hållbarhetsanalys

Med ett helhetsperspektiv i bolagsanalysen kan man som investerare fatta bättre beslut, minska riskerna och öka den långsiktiga värdetillväxten i portföljen. Flera strategier kan användas och kombineras:

  • Utesluta bolag med höga ESG-risker
  • Köpa aktier i bolag som har ett starkt ESG-arbete
  • Investera i bolag utifrån ett specifikt hållbarhetstema, som vatten eller klimat
  • Utöva aktivt ägarskap genom att försöka påverka bolagen att bli mer hållbara

Investerare som inte vill vara så aktiva kan i stället välja en eller flera fonder som har dessa strategier. Om vi tittar närmare på vår egen bank så intregrerar Nordea hållbarhetsrisker i den finansiella analysen vid investeringar och i rådgivning. Alla fonder som rekommenderas följer bankens policy för ansvarsfulla investeringar. Därutöver erbjuds Nordeas kunder att investera i fonder som ställer högre krav inom hållbarhet.

Om du vill veta mer om ESG-risker och investeringar, läs gärna vår senaste publikation från Nordea Sustainable Investments: How sustainability risks affect investments.


Text: Gunnela Hahn och Emmy Lööw

Publicerat 28.08.2023