Ekonomi

Dags för nya alternativ i portföljen?

När marknaderna är oroliga och börskurserna åker berg- och dalbana brukar intresset öka för alternativa investeringar. Så är det även i år och nu finns nya spännande möjligheter för Private Bankings kunder.

Therese Liljeblad
Therese Liljeblad, produktspecialist inom Asset & Wealth Management, är specialist på alternativa placeringar.

Utbudet av onoterade tillgångar har blivit större de senaste åren och många är numera tillgängliga även för dem som inte vill gå in med miljonbelopp på ett bräde. Alternativa investeringar är ett samlingsbegrepp och med det menas egentligen allt som inte är aktier eller räntor.

– Dessa investeringar kan innebära en mängd möjligheter, med olika upplägg, risker och avkastningsförväntningar, säger Therese Liljeblad som arbetar som produktspecialist inom Asset & Wealth Management i Nordea.   

Kan du ge några exempel på alternativa investeringar?

– Från början handlade det mest om hedgefonder, fastigheter och naturtillgångar. Men det finns många fler placeringsmöjligheter i dag än för bara tio år sedan. De onoterade tillgångarna har vuxit kraftigt och bland dem hittar vi främst private equity som på senare år expanderat snabbt. Vi ser också ett ökande intresse för private credit och infrastruktur.  

Therese Liljeblad
Alternativa investeringar kallas även onoterade tillgångar. Det är ett samlingsbegrepp för investeringar som inte utgörs av aktier eller räntor, förklarar Therese Liljeblad, produktspecialist inom Asset & Wealth Managment.

Varför ska man egentligen investera i något av detta?  

– Alternativa investeringar kan tillföra portföljen en bredare riskspridning jämfört med vad de traditionella tillgångsslagen aktier och räntor gör. De ger portföljen ett ”extra ben” att stå på, både när det kommer till risk men även till avkastning. Det kan exempelvis innebära att portföljen får en diversifiering, inflationsskydd eller högre avkastning.

Kan vem som helst investera?

– Vanligen är beloppsgränserna höga och tillgängligheten begränsad till institutionella investerare. Men möjligheterna har börjat öppnas upp mer för privata investerare nu, även om det fortfarande är relativt begränsat.

Hur kommer det sig att private equity har växt så mycket?

– En anledning är att fler bolag väljer att inte gå publikt, det vill säga börsnoteras, utan man håller ägandet inom en mindre ägandekrets och kan samtidigt minska insynen i bolaget. Dessutom har regleringarna ökat för börsnoterade bolag, vilket gör att bolagen kan tveka att gå publikt.

Therese Liljeblad
Utbudet av onoterade tillgångar – exempelvis hedgefonder, fastigheter, naturtillgångar och private credit – har ökat de senaste åren, enligt produktspecialist Therese Liljeblad.

Private equity innebär just en sådan placering i bolag vars aktier inte är börsnoterade och ofta är ägandekretsen begränsad. Ett stort fokus ligger på att utveckla verksamheten och göra bolaget lönsamt för att sedan säljas vidare eller noteras. Mycket av bolagets värdeökning sker innan det går ut och blir publikt, så det kan finnas mycket att hämta hos privata bolag i deras tidiga resa. Private equity har haft goda avkastningsmöjligheter historiskt sett, vilket har lockat många nya intressenter och fått tillgångsslaget att växa bland investerare.

Du nämnde även private credit, vad är det?

– Private credit (eller private debt som det också benämns) handlar om företagslån, som är mindre likvida och riktar sig till en begränsad grupp placerare. När nya regleringar slog till mot marknaden efter finanskrisen 2008 fick många bolag, speciellt små och medelstora, svårt att finansiera sig via bankerna. De blev tvungna att leta efter andra alternativ, som privata utlåningsbolag, för att få lån och ur det startade private credit. Det handlar alltså om onoterade obligationer.  

Therese Liljeblad
Alternativa investeringar kan vara ett extra ben i portföljen och bidra till att öka riskspridningen ytterligare, anser produktspecialist Therese Liljeblad.

Hur ser det ut riskmässigt med denna typ av placeringar?

– Det finns flera olika risker förknippat med alternativa investeringar som man behöver tänka på. Onoterade bolag är ofta illikvida, vilket betyder att det kan ta tid att sälja dem, vilket kan innebära långa inlåsningsperioder. Handel kanske endast kan ske vissa dagar i månaden eller under året. Det kan även vara så att du som kund inte ens vet när nästa investering ska göras.

När det gäller privatägda bolag är det ofta också svårare att få fram finansiell information, jämfört med publika. Man kanske inte kan räkna med att få fram alla detaljer om ett visst bolag.

Aktiv risk finns också, främst när det gäller fonder. I en aktivt förvaltad fond är man beroende av förvaltarens förmåga att skapa avkastning, vilket kan variera. Övriga risker man som investerare måste ta hänsyn till när man investerar är den generella marknadsutvecklingen samt valutarisk.

Hur går jag till väga för att handla?  

– När det kommer till alternativa investeringar så handlar det oftast om att som investerare handla via fonder. Din rådgivare kan ge dig mer information och guida dig rätt.

Therese Liljeblad
En ny form av investering, med fokus på onoterade tillgångar, är på gång för Nordeas Private Banking-kunder, enligt produktspecialist Therese Liljeblad.

När tycker du att ska man investera, när börserna går upp eller när de går ner?

– Det beror i första hand på din egen riskvilja och hur långsiktig du är, samt hur resterande del av portföljen ser ut. Att ha en bra bas i sin portfölj är alltid utgångspunkten. Här kan det vara bra att ha en dialog med sin rådgivare för att se hur en alternativ investering skulle passa den egna portföljen och behoven som helhet.

 Finns det några nyheter på gång?

– Ja, inom kort kommer din rådgivare att kunna presentera en ny intressant investering där man kan få en bredare exponering mot flera alternativa tillgångsslag med en mer flexibel likviditet, vilket gör att man kan få en bredare riskhantering. Kontakta din rådgivare i Private Banking så får du veta mer!

Vill du veta mer om utbudet av alternativa investeringar i Nordea Private Banking? Ta kontakt med din rådgivare.

Är du ännu inte kund? Då är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

Text: Ann Sofie Hammarin  Foto: Peter Cederling

Publicerat 31.08.2022