Ekonomi

Alternativa investeringar: balans i portföljen

2022 blev ett tufft år för både aktie- och räntemarknaden och för investerare kan det finnas anledning att se över riskspridningen. En liten andel onoterade innehav kan räcka för att portföljen ska stå emot när det ekonomiska läget förändras.

Therese Liljeblad
Onoterade aktier och obligationer fortsätter att locka nytt kapital, berättar Therese Liljeblad, produktspecialist på Asset & Wealth Management på Nordea. Foto: Peter Cederling.

Portföljer med traditionella värdepapper ansattes hårt från alla håll under 2022 när både börsen och räntemarknaden föll. Det är ovanligt att alla delar i en portfölj tappar så mycket värde på samma gång. När börsen rasar, vilket hände till exempel när IT-bubblan sprack, finanskrisen briserade eller coronapandemin bröt ut, så brukar statsobligationer och företagsobligationer med höga kreditbetyg klara sig bra. Det som förvärrade situationen den här gången var att en kraftig inflationsökning urholkade den reala avkastningen.

Något som dock drog till sig en hel del nytt kapital var alternativa investeringar som private equity och private credit.  

– Trots det osäkra ekonomiska läget har aktier och obligationer i onoterade företag fortsatt att locka nytt kapital, trots att handeln i dessa värdepapper är liten jämfört med börshandeln, säger Therese Liljeblad, produktspecialist inom Asset & Wealth Management på Nordea.

Ett skäl till de fortsatt ökade alternativa investeringarna är att de ger ett visst skydd mot de händelser som kunde skådas under 2022.

Therese Liljeblad
I oroliga tider är det extra viktigt att ha en väldiversifierad portfölj, menar Therese Liljeblad. Foto: Peter Cederling.

– Något som främst institutionella investerare anger som positivt är riskspridningen och att vissa investeringar, som infrastruktur och naturresurser (främst skog) ger ett inflationsskydd. Både onoterade aktier och onoterade obligationer har dessutom gett bra avkastning.

Enligt Preqin, ett globalt analysföretag som sammanställer data kring onoterade värdepapper, har inflödet av kapital varit stort under 2022, även om siffrorna mattats något jämfört med 2021.

Mats Hansson, som är chefsstrateg på Nordea Investments, har detaljstuderat siffrorna.

– Marknaden för onoterade aktier (det största av de onoterade tillgångsslagen) lockade 350 miljarder dollar i nytt kapital under första halvåret 2022. Samtidigt minskade börsintroduktionerna runtom i världen kraftigt. I höstas låg de på 138 miljarder dollar för årets första nio månader, vilket bara var 23 procent av helårssiffran för 2021, säger han.  

Obligationer från onoterade företag hade också ett stort inflöde förra året. Men inflödet till infrastruktur var faktiskt rekordhögt 2022 och inflödet till naturresurser ligger inte långt efter. Bara placeringar i fastigheter var lägre än genomsnittet de senaste fem åren.

Mats Hansson, som är investeringsstrateg i Nordea Investments

Mats Hansson, är chefsstrateg på Nordea Investments.

Hur ska man tänka kring konjunktur och inflationsskydd?

– Om vi tittar på statistik från år 2000 och framåt kan vi skönja några tumregler när det gäller placeringar. Aktier går bättre än obligationer om inflationen är hög och obligationer går bättre om BNP är lågt. Men när det gäller onoterade innehav i fastigheter och naturresurser som skog så har de faktiskt gett ett bättre inflationsskydd än aktier och obligationer, säger Mats Hansson.

Om man hade ersatt en del av obligationerna i portföljen med fastigheter och naturresurser så hade alltså portföljen blivit mindre känslig för hög inflation, samtidigt som avkastningen hade blivit större.

– Avkastningen på onoterade aktier verkar också stå emot inflationen bättre än avkastningen på börsnoterade aktier. En förklaring till detta kan vara att onoterade företag kanske kan fatta snabbare beslut och således snabbare anpassa sig till förändringar i affärsklimatet, menar Therese Liljeblad.

Hur stor andel av alternativa tillgångsslag bör man ha i sin portfölj?

Nordea Investment Strategy, som Mats Hansson tillhör, gör löpande beräkningar på framtida avkastning och risk för olika tillgångsslag när de tar fram sina förslag på strategiska modellportföljer till Private Banking.

– Under 2022 hade det räckt med att låta 15 procent av portföljen bestå av onoterade värdepapper så skulle den ha gett en något bättre avkastning med samma volatilitet, samtidigt som chansen att klara inflationen hade ökat, säger han.  

Vilken form av alternativa tillgångar man väljer att investera i är något som varje kund bör diskutera med sin rådgivare. Utbudet är stort.

Therese Liljeblad
Therese Liljeblad, produktspecialist inom Asset & Wealth Management, är specialist på alternativa placeringar. Foto: Peter Cederling.

Finns det några alternativa investeringar som du gärna lyfter fram, Therese?

– Onoterade tillgångar förknippar man ofta med start ups och bolag där den förväntade avkastningen – och risken – kan vara höga i ett inledande skede. Men i ett oroligt läge skulle jag vilja framhålla tillgångar som svänger mindre och som får portföljen att bli mer stabil. Så jag svarar private credit, alltså onoterade obligationer, och skog. Men framför allt handlar det om att ha en väldiversifierad portfölj.

Vill du veta mer om vilka alternativa investeringar som erbjuds i Nordea Private Banking? Ta kontakt med din rådgivare.   

Publicerat 30.01.2023